Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Prijzen van Tags, Sleutels en brievenbus slotjes

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor de aanschaf van Tags, sleutels of het vervangen van brievenbusslotjes, geldt vanaf 1 november 2015 een uniforme prijs van 30 € per stuk incl. BTW. Aanschaf via de huismeester. Tags en sleutels kunnen alleen worden aangevraagd door de individuele eigenaren en niet door hun huurders.

Afrekenen stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Jaarlijks ontvangt u de afrekening van de afgenomen warmte en warm water. Maandelijks betaalt u hiervoor een vast bedrag en dit bepaalt uw totale jaarbedrag. Aan het eind van het stookzeizoen wordt a.d.v. de stand op CV-en warm watermeter uw verbruik berekend en het eindbedrag vastgesteld. Op de achterkant van de afrekening die u van Ista ontvangt kunt u eenvoudig controleren of de opgegeven eenheden, die hierop vermeld staan, kloppen. D.w.z.: Op elke radiator zit een meter die de afgenomen warmte- eenheden registreert. Door op het knopje op de meter te drukken, wordt aangegeven hoeveel u thans aan warmte heeft afgenomen en hoeveel u het jaar daarvoor had afgenomen. Beide standen worden afwisselend weergegeven. Het warmwaterverbruik kunt u controleren door op de warmwatermeter, in de meterkast, de stand af te lezen. Komen de meterstanden niet overeen met de opgave op de afrekening, neem dan contact op met Ista.

Enkele tips voor verstandig stoken

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Verwarm geen ruimtes waarin u niet verblijft.

Kleed u warm aan. 

Schakel, bij langere afwezigheid, de radiator uit.

Zeer belangrijk: ventileer uw appartement goed.

Alleen een goed geventileerd appartement voorkomt overmatig vocht en kans op het ontstaan van schimmel.

Eigenaren die hun appartement wensen te verhuren

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u hiervoor toestemming van het bestuur( en eventueel uw hypotheekverstrekker) nodig hebt. Ook dienen uw huurders een huurdersverklaring in te vullen en het is in uw en ons belang dat u uw mogelijke huurders hebt gescreend en zorgt dat de antecedenten bekend zijn. We raden u aan alleen maar zaken te doen met bonafide makelaars, die het stoplichtconvenant met de politie hebben afgesloten. De politie screent namelijk álle toekomstige huurders voor ons aller veiligheid.

Voortgang naar omzetting VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Het verheugt ons zeer dat we u kunnen mededelen dat de omzetting van de CFV naar een VVE doorgang kan vinden. De besturen van gebouw I en III hebben een bezwaarschrift ingediend bij burgemeester mr. Eberhard van der Laan. We hebben deze bezwaren m.b.t. de clausule die het erfpachtbureau ons had opgelegd t.a.v. de garages, onder de aandacht gebracht tijdens een inspraakmiddag voor de bewoners van Nieuw West. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest haar standpunt te herzien en in de erfpachtvoorwaarden voor de CFV geen gedwongen verkoop en boeteclausule als eis meer te stellen. Wel zullen wij , in de akte van splitsing, een aanbiedingsregeling moeten opnemen. Dwz. dat bij verkoop eerst een garage aan de bewoners moet worden aangeboden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Werktijden huismeester

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Vanaf 1 januari worden deze gewijzigd. I.v.m. de vele bewoners die werken en niet in staat zijn om het spreekuur te bezoeken zal de huismeester op donderdag werken van 12.00 uur tot 20.00 uur. Zijn spreekuur is dan van 18.00 uur tot 19.00 uur, zodat iedereen die werkt daar gebruik van kan maken. Van maandag tot en met woensdag blijft alles zoals het is: spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur en 's middags van 16.00 uur tot 16.30 uur. Overigens blijft hij bereikbaar per e-mail: huismeester@hogguerstraat.nl en per telefoon: 020-6134933.

Parkeerontheffing

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

In 2016 moet uw parkeerontheffing worden verlengd. Let goed op de vervaldatum. Minimaal 6 weken daarvóór moet uw aanvraag worden ingediend.

WOZ waarden 2015

Categorie: Nieuwsbrief december 2015

Voor uw aangifte inkomstenbelasting:

2 kamer app. € 99.000 betaalde erfpacht € 37,75
4 kamer app. € 155.500 € 85,61
5 kamer app. € 177.500 € 93,13
Garage € 27.500 € 9,51

Schilderen van de voordeuren

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Geachte eigenaren,

Hartelijk dank voor uw medewerking t.a.v. het stembiljet voor het schilderen van de voordeuren.

Eerst even de uitleg over de stemmen:

De stemverhouding in de vereniging van eigenaren is als volgt: een 5-kamer-appartement heeft 10 stemmen, een 4-kamer 9 stemmen, een 2 kamerappartement 5 stemmen en een garage : 1 stem. De hoeveelheid stemmen die we kunnen halen zijn in totaal 1403 stemmen. We hebben in totaal van alle eigenaren 793 stemmen ontvangen waarvan 18 stemmen tégen het schilderen van de voordeuren. Totaal dus 775 stemmen vóór. Echter: we hebben als bestuur ook één bezwaarschrift ontvangen. Dit was gericht tegen de procedure van het schriftelijk en per e-mail stemmen. Deze eigenaar gaat het ervan uit dat álle besluiten genomen moeten worden tijdens de ALV. Juridisch staat deze eigenaar helemaal in zijn recht. Wij hebben als bestuur besloten om het schilderen van de voordeuren uit te stellen en als agendapunt op de ALV van 2016 onder groot onderhoud opnieuw op te voeren.

Zacht kraanwater

Categorie: Nieusbrief juni 2015

Tevens willen wij u op de hoogte stellen n.a.v. een vraag in de ALV over de hardheid van het water. 

Zacht kraanwater in Noord Holland. Persbericht: Bron www.waternet.nl

“Per 1 juni 2015 komt er overal in Noord-Holland zacht water uit de kraan. Drinkwaterbedrijven PWN en Waternet gaan in hun leveringsgebied het water verder ontharden. Dit levert Noord-Hollandse consumenten voordeel op. Zij hebben minder wasmiddel nodig om hun was schoon te krijgen. Dat is gunstig voor de portemonnee en voor het milieu. De Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier (HHNK) Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor de rioolzuivering, hoeven daardoor minder wasmiddelen uit het water te halen. Een win-win situatie dus. De hoeveelheid kalk en magnesium maakt het kraanwater op dit moment “gemiddeld hard”. Zacht water vermindert de kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en verbetert de werking van zeep.”

Verwarming

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De afgelopen 5 jaren dat wij aangesloten zijn op de stadsverwarming is deze voor ons een betrouwbare leverancier gebleken. Destijds heeft het bestuur besloten om voor alle zekerheid de bestaande ketels stand by te houden.
Uit recente berekeningen is echter gebleken dat het overgaan op 100% stadswarmte voor ons in de toekomst een aanmerkelijke besparing in de kosten zal betekenen. Uit de berekeningen die wij onlangs van Nuon hebben ontvangen, blijkt dat wij bij onze huidige afname, na overgang op 100% stadswarmte, een besparing van ruim 21.000 € op jaarbasis kunnen realiseren. De huidige ketels dienen in 2016 gekeurd te worden en gezien de huidige milieu- eisen en ouderdom zullen deze de keuring niet kunnen doorstaan en zijn wij genoodzaakt tot vervanging over te gaan. Kosten van deze vervanging minimaal 80.000 €.
De aanpassingen die Nuon aan de huidige warmte installatie zal moeten verrichten om 100% warmte te kunnen garanderen zal 45.000 € ex BTW bedragen wat neerkomt op een bedrag van 26,50 ex BTW per appartement. Dit kan uit de bestaande reserve worden betaald.
Daar tegenover staat dat de huidige ketels buiten werking gesteld kunnen worden. Dit levert een besparing van 80.000 € op. Omdat Nuon contractueel het onderhoud van de warmte installatie overneemt, kan ook het huidige onderhoudscontract en het vastrecht van de gasmeter komen te vervallen. Hiervan zal de directe jaarlijkse besparing c.a. 25.000 € zijn.
Gezien het voorgaande zal het bestuur u tijdens de komende algemene leden vergadering, uw instemming verzoeken, om ingaande het komende stookseizoen 2015/2016 op 100% stadswarmte over te gaan.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

De werkzaamheden aan de liften zijn inmiddels beëindigd. Alle benodigde technische voorzieningen, om een goed functioneren te waarborgen, zijn vernieuwd. Het bestuur vond het noodzakelijk om ook het interieur een face lift te geven. Wij hopen dat u met het eind resultaat tevreden bent.

Energie label

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor die eigenaren, die in de toekomst hun appartement willen verkopen of verhuren is sinds 1 januari 2015 een E- label verplicht. Destijds heeft het bestuur alle eigenaren aangeboden een E- label te verzorgen. Hiervan hebben destijds 75 eigenaren gebruik gemaakt en deze eigenaren hoeven dus niet opnieuw een E- label aan te vragen. Dit label blijft tot 2021 geldig. Voor die eigenaren die wel een E- label aanvragen is het belangrijk te vermelden dat de oostkant van hun appartement geïsoleerd is en voor 100% op stads verwarming is aangesloten. Tevens moeten zij hun jaarlijks gasverbruik aangeven, wel of geen dubbele beglazing. Op E- label.nl vindt u verder alle benodigde informatie.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Het bestuur doet er alles aan, om samen met diverse actieve bewoners zoals de "prikploeg", de leefomgeving en het gebouw zo netjes mogelijk te houden. Dit in de eerste plaats om verloedering te voorkomen en de appartementen hun waarde te laten behouden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u zich aan de afspraken te houden. Dwz: geen vuilnis deponeren op tijden en plaatsen waar dit niet geoorloofd is. Grof vuil alleen op woensdagavond na 20.00 uur buiten zetten, zodat het donderdagochtend kan worden opgehaald. Geen fietsen op de galerijen e.d. Bij verbouwingen rekening houden met de tijden waarop dit mag en als we allemaal een beetje vriendelijk zijn voor de buren, moet dit wel lukken. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Inventarisatie betonschade

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Dit onderwerp wordt behandeld als agendapunt bij het groot onderhoud op de ALV.

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Deze is gepland op maandag 20 april 2015. Agenda wordt tijdig aan u verstuurd. Locatie: Munduscollege. Notulen reeds in uw bezit.
Indien u tijdens de ALV niet aanwezig kunt zijn, vul dan de bij de uitnodiging behorende machtiging in en geef die aan een van uw buren of aan een van de bestuursleden.

Agendapunten

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Indien u nog agendapunten hebt voor de ALV wordt u verzocht deze binnen 2 weken bij een van de bestuursleden in te leveren.

Omzetting van de Cooperatie in VVE

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Wij hopen u hier meer over te kunnen vertellen op de ALV op 20 april. Op dit moment zijn we afhankelijk van het bureau erfpacht van de gemeente. De gemeente heeft een boeteclausule ingevoerd, die voor de vereniging niet gunstig is. De notaris is er hard voor aan het werk.

Gebruik bankje in de hal

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Hoewel de meeste bewoners het ongetwijfeld een sympathiek idee vinden om het bankje in de hal te gebruiken om oude boeken in roulatie te brengen, lijkt het ons zeer ongepast om dit tevens ook te gebruiken om oude overtollige rotzooi via dit bankje te laten "afvloeien". Als er allerlei oude spullen ( oude kleding, overtollig keukengerei enz. ) in de hal opgestapeld liggen maakt dit geen nette indruk. Meestal is de kleding zelfs niet schoon. Laten we ons aan de regel houden: boeken wel, maar iedereen ruimt gewoon zijn eigen rotzooi op. De kringloopwinkel is goed te vinden.

WOZ waarden 2014

Categorie: Nieuwsbrief maart 2015

Voor uw belasting aangifte 2014 vindt u onderstaande WOZ waarden.
2 kamer app.    99.000   erfpacht: € 37,75
4 kamer app.  131.500   erfpacht: € 85,61
5 kamer app.  145.000   erfpacht: € 95,13
Garage              27.500   erfpacht: € 9,51

Wijziging ophalen grofvuil

Categorie: Extra bericht 13-12-2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt het grof vuil door de gemeente alleen nog opgehaald op donderdagochtend.
U kunt het grof vuil dus buitenzetten vanaf woensdagavond 21.00 uur tot donderdagochtend 7.30 uur.
Het ophalen van het grof vuil op maandag komt dus te vervallen.

Gelieve hier rekening mee te houden en geen vuil te deponeren buiten de aangegeven tijden.

Het bestuur gebouw III

 

As of january 1st, 2015 big pieces of rubbish, which are collected by the city removal cars, will only be collected on thursday mornings.
This means that you may put this rubbish outside on the street, ONLY between wednesday 9 pm and thursday 7.30 am !!
Collection of rubbish on mondays is expired!!

Please pay attention to this and DO NOT put rubbish outside, out of these hours.

The Board, building III

Voortgang omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Helaas is dit een langdurig proces. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit voor velen van ons ( te) lang duurt. Dergelijke zaken moeten echter zorgvuldig worden afgehandeld en de notaris heeft lang moeten wachten op de actie van de gemeente i.v.m. de erfpacht. Deze offerte ligt nu ( sinds deze week) bij de notaris en zal zéér binnenkort naar de besturen worden toegezonden. Op korte termijn worden deze door de notaris doorgestuurd naar alle leden, samen met de volmachten voor de notaris. Wij rekenen er op dat alle eigenaren hier volledig aan mee zullen werken, gezien het besluit in de vergadering van 2012.  

Website

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Onze webmaster heeft de website www. hogguerstraat.nl vernieuwd. De website is bedoeld voor alle eigenaren en bewoners. Hier kunt u alle nieuws lezen dat betrekking heeft op ons gebouw, maar ook op de omgeving e.d. Ook voor eventuele belangstellenden die een aankoop overwegen van een appartement, is het absoluut een aanrader.

Alle eigenaren willen wij wijzen op de site: www.bankvoorbouwnijverheid.nl waarop u alle eigenaarsdocumenten kunt vinden zoals: agenda’s, notulen, huishoudelijk reglement, splitsingsaktes e.d. Zo blijft u altijd op de hoogte.  

Reserve fonds

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Zoals u op de balans kunt zien heeft het reservefonds van de beide verenigingen ruim voldoende saldo om alle voorgestelde werkzaamheden uit te voeren.

Subcategorieën

  • Gebouw 1
  • Nieuws gebouw 2

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 2 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

  • Nieuws gebouw 3

    Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3