Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuws gebouw 3

Periodiek brengt het bestuur van gebouw 3 een nieuwsbrief uit. De artikelen in deze nieuwsbrieven vindt u hieronder. De meest recente bovenaan.

Algemene ledenvergadering

Categorie: Nieuwsbrief april 2014

Op 6 mei wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Munduscollege gehouden. Tijdens deze vergadering krijgt u uitleg over de balans en het financieel overzicht van de Coöperatieve vereniging en de VvE. Daarbij krijgt u toelichting over de te nemen besluiten inzake groot onderhoud en wordt tevens uw toestemming gevraagd.

Het is belangrijk dat u bij deze vergadering aanwezig bent. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen, vul dan de bij de uitnodiging aanwezige volmacht in en deponeer deze bij een van uw bestuursleden of buren die wel naar de vergadering gaan, in de bus.

Liftrenovatie

Categorie: Groot onderhoud 2014

Tijdens de laatst gehouden ALV is o.a. besloten de liften grondig te renoveren.
Bij deze renovatie zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

Het leveren en monteren van 2 RVS automatische cabine deuren (wafelstructuur)
Het leveren en monteren van 15 automatische schacht deuren.
Het leveren en monteren van 2 sensor lijsten.
Het leveren en monteren van RVS cabine stukken ( wafelstructuur)
Het leveren en monteren van RVS muuromkleding (eveneens wafelstructuur)
Het aanpassen van de lift besturing.
Het uitbalanceren van de lift installatie.
Het verzorgen van een nieuw liftboek en keuring.
Aanbrengen van nieuwe vloerbedekking.

Bovenstaande werkzaamheden zullen 24 november aanvangen en c.a. 4 weken duren. De benodigde tijd voor de liftrenovatie is 14 dagen per oneven en 14 dagen per even lift. Dit betekent dat er, gedurende één maand slechts van één lift gebruik kan worden gemaakt. De ander is buiten werking.

Bewoners die absoluut niet in staat zijn, om medische of andere redenen, de trap te gebruiken, verzoeken wij om vóór 20 oktober a.s. contact op te nemen met een van de bestuursleden, zodat wij voor een passende oplossing kunnen zorgen.

Het schilderen van de box gangen zal in december plaatsvinden.

Led verlichting

Categorie: Enquete

Het bestuur streeft ernaar om de maandelijkse bijdrage (service kosten) ook het komende jaar gelijk te houden. Daarom is het noodzakelijk om nu de nodige stroom besparende voorzieningen te realiseren.


Om u van het nut van deze ombouw te overtuigen heeft het bestuur de 3e etage reeds alle 13 armaturen met ledverlichting om laten bouwen.

Het bestuur stelt u thans voor om alle galerijverlichting om te bouwen naar Led verlichting. Led verlichting heeft buiten een besparing van 50% stroomkosten t.o.v. de huidige verlichting, nog de volgende voordelen nl:

Led verlichting heeft een lange levensduur gemiddeld 30.000 branduren.
Geen geknipper bij starten en meteen de volle lichtsterkte.
Led verlichting heeft geen gloeidraad en is stootvast.
Led verlichting is energie besparend en vermindert de CO² uitstoot.
Led verlichting bevat geen kwik dus geen chemisch afval

Het ombouwen van de totale verlichting op al onze galerijen zal ca. 13.000 euro ex BTW bedragen.Dit wordt uit de reserve betaald.

 

Print dit formulier, hierlangs afknippen en omgaand bij een van de bestuurders in de bus doen 1095/ 1015 / of 915 voor 15 december 2013


Ja ik ben voor het ombouwen naar led verlichting en geef het bestuur bij deze toestemming om de voorgestelde werkzaamheden(het ombouwen naar Led verlichting) uit te voeren.

Naam    ............................................................................            App     . . . .              Handtekening    ......................................

Nee , ik ben niet voor ledverlichting, omdat:

 

 

Beheer door Intrema

Categorie: Extra bericht 26-01-2014

Geachte eigenaar,bewoner,

N.a.v. de brief van 9 januari 2014 die u van Intrema BV hebt ontvangen het volgende:
Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief van december wordt vanaf heden de technisch ondersteuning voor het beheer en behoud van onze gebouwen verzorgd door bovengenoemde BV.

De werkwijze is als volgt: klachten en storingen kunt u op de gebruikelijke wijze melden bij de huismeester. Buiten kantooruren of bij afwezigheid van de huismeester (b.v. vakantie) dient u rechtstreeks contact op te nemen met het onderstaand nummer. 


Intrema, tel-033-2778542, 24 uur bereikbaar.

Mededelingen in de halkastjes

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Het is voor het bestuur onmogelijk om alle veranderingen en/of mededelingen bij u in de bus te doen. Daar zijn de in de hal aanwezige mededelingenkastjes voor. Voorbeeld hiervan is de verandering in het ophalen van grof vuil.

Wij maken u erop attent dat hiervoor de volgende regels gelden:
Huisvuil op zondagavond en donderdagavond ná 18 uur op de galerij plaatsen in goed afgesloten grijze vuilniszakken.
Grof vuil: zondagavond én woensdagavond ná 20.00 uur plaatsen tussen de 4 witte tegels voor de afvalruimte. Dit wordt opgehaald op maandag en donderdagochtend ná 8 uur.

Wij verzoeken u dan ook om regelmatig de mededelingen in de halkastjes te raadplegen. Bewoners die een mededeling hebben kunnen gebruik maken van het in de hal aanwezige prikbord.

Halverlichting

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

De verlichting in de hallen op alle etages zijn aan vervanging toe. Nieuwe armaturen worden geplaatst voorzien van ledverlichting.

Liften

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Onlangs hebt u bericht ontvangen dat de liften gerenoveerd worden. Van de schachtdeuren zullen de deurrollen en de deurcontacten vervangen worden. Bij beide liften worden de liftmachines en de frequentie regelaars vervangen Deze werkzaamheden zullen door Skylift uitgevoerd worden in de 2e 3e en 4e week van juni. Zie brief Huurwel van 22-4-2013.

Kopgevels

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens een onlangs gehouden inspectie van de messing spouwankers in beide kopgevels is geconstateerd dat deze door corrosie in zeer slechte staat verkeren. Bij de geïnspecteerde spouwankers is sprake van ontzilting waardoor de spouwankers broos geworden zijn en makkelijk breken.

Ook de voegen van de kopgevels zijn op veel plaatsen in slechte staat zodat deze vervangen moeten worden. Dit geldt niet voor RVS spouwankers van de liftschacht die nog in goede staat verkeren. Er zullen dus RVS renovatie spouwankers in beide kopgevels bijgeplaatst worden en, waar nodig, de stenen gevoegd. Tevens zullen aan de zuidgevel naast de raampartijen verticale dilatatievoegen aangebracht worden, zodat scheuren in het gebouw in de toekomst worden voorkomen. Het bestuur streeft ernaar om deze werkzaamheden nog deze zomer uit te laten voeren.

Galerijdeuren

Categorie: Nieuwsbrief juni 2013

Tijdens de laatst gehouden ALV heeft u met een ruime meerderheid van de aanwezige eigenaren ingestemd met het vervangen van de galerijdeuren.

Tevens zullen de deuren van de lange galerijen geautomatiseerd worden. Dat wil zeggen dat u vanuit de hal met een druk op de knop de deur kunt openen en van de galerij af komend de deur d.m.v. een sensor automatisch open gaat. Er zal een speciale beveiliging ingebouwd worden die het vroegtijdig dichtgaan van de deur tegenhoudt. Bij eventuele stroomuitval kan de deur normaal geopend worden.
Deze werkzaamheden zullen in de maand juli uitgevoerd worden.

Nieuwjaarsborrel 2014

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Op zaterdag 18 januari van 17 tot 20 uur is wederom de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, aangeboden door de CSA. Net zoals de vorige keer zal er weer gesmuld kunnen worden van stamppotjes. Locatie: NOVA College.

Dank: Een dankwoord is op zijn plaats voor de leden van de prikploeg die alle mogelijke moeite doen om de omgeving vrij te houden van zwerfvuil. Het verhoogt ons aller woongenot. Hulde voor deze vrijwilligers.

WOZ-waarden 2013

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Voor uw belastingaangifte jaar 2013 gelden de volgende bedragen:

2-kamer appartement  110.000 €  erfpacht 37,75 €
4-kamerappartement 142.500 € erfpacht 85,61 €
5-kamerappartement 157.000 € erfpacht 95,13 €
Garage 27.500 € erfpacht 9,51 €

Bewaar deze gegevens dus goed!

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur doet er alles aan om ons gebouw en de bijbehorende leefomgeving zo aangenaam en netjes mogelijk te houden. Om dit goed te kunnen doen hebben de bewoners in het verleden in gezamenlijk overleg huisregels opgesteld. Wij hebben echter geconstateerd dat niet iedereen zich daaraan wenst te houden. Zo staan er nog regelmatig fietsen op de galerijen en worden etenswaren en bierflesjes/kroonkurken over de reling gegooid. Tijdens de nieuwjaarsviering wordt er vuurwerk vanaf de balkons afgestoken. Dit is allemaal niet wenselijk en kan gevaar opleveren voor bewoners en toevallige passanten. Denk hierbij ook aan de schade aan de ramen.

Wij vragen u dan ook zich aan de huisregels te houden.

Een verkort exemplaar van de belangrijkste huisregels sluiten wij hier bij in. Voor de complete versie kunt u de website raadplegen. Inmiddels staan de verkorte huisregels in het engels op de website, voor diegenen die engels-talig zijn. ( Major house rules )

Website

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Onze Webmasters : Coen en Marco, hebben onlangs onze website www.Hogguerstraat.nl totaal vernieuwd. Het geheel is bijzonder overzichtelijk en bevat alle benodigde informatie die voor u of een eventueel geïnteresseerde koper van belang kan zijn.

Zonnepanelen

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur heeft onlangs via " Zon op VVE " uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een aantal zonnepanelen op ons dak te plaatsen. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op ons dak momenteel nog niet rendabel is. Het bestuur blijft de verdere ontwikkelingen op dit gebied volgen.

Zout strooien op de galerijen

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Nu de winter weer in aantocht is, kunnen de galerijen glad worden door sneeuwval en ijzel . In het verleden hebben sommige bewoners deze gladheid bestreden door het strooien van zout. Wij verzoeken u dringend om dit niet te doen; het zout tast namelijk ook de constructie van de galerijen en de voegen aan.

Denk mee

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Het bestuur doet er alles aan om het gebouw in een zo goed mogelijk staat te houden. Mede door technische en kostenbesparende ideeën in uitvoering te nemen is het ons gelukt om de maandelijkse bijdrage in de exploitatiekosten gedurende een groot aantal jaren op een gelijk peil te houden. Mocht u een kostenbesparend idee hebben, laat het ons dan weten. De mogelijkheid bestaat dat wij het dan inderdaad tot uitvoering kunnen brengen.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Ook dit jaar hebben een aantal bewoners bij moeten betalen in de afrekening stookkosten. De bijdrage stookkosten en warm waterverbruik voor het seizoen 2012/2013 bedroeg 51 € voor een 2- kamer app. 70 € voor een 4- kamer app. en 78 € voor een 5- kamer app.

Dat deze bijdragen, gezien de huidige energiekosten, aan de lage kant zijn laat zich raden. De langdurige en zeer koude wintermaanden van het vorig seizoen hebben de afrekening stookkosten en warm water dusdanig nadelig beïnvloed, dat het bestuur tijdens de laatst gehouden ALV uw instemming vroeg om de stookkosten voor het seizoen 2013/2014 met 15 € per maand te verhogen.

In afwachting van de komende winterperiode zal moeten blijken of deze verhoging voldoende zal zijn. Mocht u desondanks individueel uw voorschot stookkosten willen verhogen , dan kunt u contact opnemen met onze administrateur: de Bank v.v.Bouwnijverheid, tel 6732332 en vragen naar dhr van Andel.

Tevens geven wij u nog enkele tips verstandig stoken:

  • Plaats dubbele beglazing indien u die nog niet heeft. Vaak wordt er subsidie verstrekt en verdient u deze investering in enkele jaren weer terug.
  • Verwarm alleen die ruimtes waarin u aanwezig bent en houd de deuren gesloten.
  • Radiatoren stralen warmte uit. Vermijd onnodig verlies door meubels of gordijnen ervoor te plaatsen. Warmteverlies naar buiten kunt u voorkomen door radiatorfolie te plaatsen.
  • Maak naden en kieren van deuren en ramen dicht door een tochtstrip te plaatsen.
  • Warm bed: wilt u het niet koud hebben in bed , gebruik dan een elektrische deken of kruik i.p.v. de verwarming. Dit bespaart u een hoop energie en uw bed is heerlijk warm.
  • Isoleer u zelf: persoonlijk isolatie is belangrijk. Denk eerder aan een trui of badjas aan te trekken dan de verwarming hoger te zetten.
  • Vergeet vooral niet om goed te ventileren.

Omzetting naar VVE

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Van DLA Piper Notarissen, die het gehele traject begeleiden, hebben wij bericht gekregen dat alle benodigde stukken, zoals tekeningen en aktes e.d. thans bij de bevoegde instanties aangeleverd zijn. Het wachten is nu op de gemeente Amsterdam i.v.m. het aanbod van de erfpacht. Hierna zal de notaris contact met ons opnemen voor de verdere afhandeling. Helaas is een exact tijdstip momenteel nog niet te geven.

Ondersteuning technisch beheer

Categorie: Nieuwsbrief december 2013

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het technisch bouwkundig beheer van onze gebouwen gedaan door Intrema.

Huurwel heeft in de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven met ingang van 2014 te stoppen met het technisch beheer. Tijdens die vergadering heeft het bestuur de intentie uitgesproken met de drie besturen gezamenlijk een goede kandidaat te vinden. En dat is gelukt. De adviescommissie van gebouw 2 was hierbij een belangrijke steun.

Intrema bestaat 15 jaar, is gecertificeerd door SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit certificaat is ontwikkeld door belanghebbende partijen als VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en Aedes vereniging van woningcorporaties. Daarnaast is Intrema de enige technisch beheerder in Nederland die ISO gecertificeerd is. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit alles zien wij als basis voor een goede samenwerking.

De eerste informatie is overgedragen door de Bank voor de Bouwnijverheid. De overdracht door Huurwel vindt begin januari plaats. Daarna informeren wij u over de nieuwe werkwijze en telefoonlijst.

Vervanging galerijdeuren

Categorie: Extra bericht 23-05-2013

Tijdens de laatst gehouden ALV is met een ruime meerderheid van stemmen besloten om de galerijdeuren te vervangen en de toegangsdeuren van de lange galerijen te automatiseren. Tevens worden ook de toegangsdeuren van de korte galerijen vervangen.

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat het bestuur besloten heeft, om i.v.m. het onderhoud en bij eventuele bereikbaarheid bij calamiteiten, de sloten en brievenbussen op de deuren van de korte galerijen te laten vervallen. Het vervangen en automatiseren van de deuren zal mogelijk de eerste week van juli beginnen en ongeveer 4 weken duren. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Voor de eigenaars en/of bewoners van de korte galerijen: indien de huismeester nog niet in het bezit is van de sleutel van de galerijdeur, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk bij hem af te geven. Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot het bestuur of de huismeester.

Rectificatie WOZ 2012

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Volgens een uitspraak van de gemeente op 23/1/2013 gelden de volgende WOZ-waarden voor uw belastingaangifte 2012:

2 kamer appartement 115.000 €

4 kamer appartement 150.000 €

5 kamer appartement 165.000 €

garage 27.500 €

Hiermee vervallen de eerder aangegeven bedragen in de nieuwsbrief van februari.

Stand van zaken betreffende de nieuwe VVE

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Van de notaris hebben wij het bericht ontvangen dat alle benodigde bescheiden in de loop van deze maand gecompleteerd worden. De verwachting is dat u voor het einde van maart bericht van de notaris zult ontvangen.

Stookkosten

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Het eerste seizoen na de montage van de radiografisch afleesbare warmtemeters is voorbij. Alle bewoners hebben inmiddels de eindafrekening ontvangen. In tegenstelling tot de oude vloeistof- verdampingmeters registreren deze nieuwe meters exact de verbruikte warmte.


Dit kunt u controleren door op het knopje op de warmtemeter te drukken, waarna de juiste stand van het huidige en het vorige seizoen wordt weergegeven.
Zo kunt u eenvoudig controleren of de op uw rekening weergegeven meterstanden kloppen.
Zoals wij allemaal regelmatig lezen zullen de energieprijzen stijgen. Voor die bewoners die het afgelopen seizoen bij hebben moeten betalen, bestaat de mogelijkheid om het maandelijks te betalen bedrag aan de Bank v.d. Bouwnijverheid te verhogen.

Prikbord

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Regelmatig worden wij geconfronteerd met mededelingen van bewoners, notities e.d. in de lift en/of op diverse plaatsen in de hal.
Het bestuur wil daarom, als proef, een prikbord voor algemeen gebruik in de hal ophangen.

Links naast de mededelingenkastjes.
Eenieder die daar gebruik van wil maken is welkom. Echter, mededelingen of teksten die niet stroken met het algemeen belang zullen door het bestuur verwijderd worden.
Tijdens de te houden ALV zal bekeken worden of de proef geslaagd is.

WOZ Waarden 2012

Categorie: Nieuwsbrief februari 2013

Voor uw aangifte inkomsten belasting voor 2012

5 Kamer app € 182.000 Betaalde erfpacht € 95,13
4 Kamer app € 160.500 € 85,61
2 kamer app € 130.000 € 47,57
Garage € 27,500

Subcategorieën

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3