Huishoudelijk Reglement

Overzicht van de voornaamste huisregels (versie mei 2018)

 1. Het is verboden fietsen, bromfietsen en andere voorwerpen te plaatsen op galerijen, in lifthallen en trappenhuis. Het rijden met fietsen, bromfietsen e.d. in het gebouw is evenmin toegestaan.
 2. Bewoners mogen alleen huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren is niet toegestaan evenmin als het oprichten van volières buitenshuis. Honden moeten in en rond het gebouw altijd zijn aangelijnd.
 3. Vuilniszakken met huishoudelijk afval , papier, glas of plastic kunt u dagelijks in de ondergrondse containers deponeren voor het gebouw. Groot huisafval (koelkasten, meubilair, bouwafval etc.) mogen uitsluitend op woensdagavond  en donderdagochtend voor 7.30 uur  binnen de daarvoor bestemde witte straattegels geplaatst worden. Om beschadiging aan de pui te voorkomen mag grofvuil niet tegen de pui geplaatst worden.
 4. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
 5. Alle werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden: op werkdagen: van 08.00 tot 20.00 uur, op zaterdag: van 08.00 tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen: van 12.00 tot 18.00 uur
 6. Het is - uitgezonderd van badkamer en keuken - verboden harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij er op deskundige wijze gebruik wordt gemaakt van een ‘zwevende vloer’ zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en/of de muren en er geen geluidshinder kan ontstaan voor de overige bewoners. Vast tapijt dient te zijn voorzien van geluiddempend ondertapijt.
 7. Het is verboden aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen. Evenmin is het toegestaan aan de buitenzijde van balkons en galerijen een (schotel)antenne te plaatsen.
 8. Het kloppen of uitslaan van kleden, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen. Er mag  geen brood of andere etenswaren naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken en/of -kastjes of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.
 9. Het aansluiten van afzuigkappen  en droogautomaten op het centrale ventilatiekanaal is niet toegestaan.
 10. Er mag op de balkons of galerijen niet worden gebarbecued. Ook het opslaan van goederen op de balkons die stankoverlast kunnen veroorzaken is verboden.

 

(Bron: Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging“Burgemeester Hogguerstraat III” U.A.)

 

Major house rules (version may  2018)

 1. It is NOT allowed to park  bikes, motorbikes and other articles on the galeries, in the area of the elevator, doors and staircases. Riding bikes, motorbikes etc IN the building is NOT allowed.
 2. Tenants may only keep pets which can reasonably be housed in the apartment. Owning or keeping exotic animals is NOT allowed and you may not construct birdhouses on balcony or galery. Dogs must always be on the leash in and around the building.
 3. Garbage bags. Outside  are 6 underground  containers. There is 24/7  possibility to put your waste in these containers. Please, do recycle! Text and colourcodes will help you. Do NOT overfill your bags.
 4.  (Refrigerators, furniture, construction material etc. can be placed outside ONLY between the white tiles and only on  wednesday-evening or thursdaymorning before 8 am. To prevent damaging of the wall, please do not place these materials against the wall.Paper and glass must be put in the special underground containers.
 5. Between 10 pm and 7 am it is not allowed to make music or other  disturbing noise .     
 6. All activities which create noise like hammering, drilling etc. are only permitted between the following hours: on workdays: between 8 am and 8 pm, on saturday: between 8 am and 6 pm and on sunday or religious holidays: between 12 noon and 6 pm.
 7. With the exception of bathroom and kitchen, it is forbidden to put down  hard floorcoverings, unless it is being laid-down as a “hovering floor” so that there is no direct contact with the underfloor and/or walls so that unnecesary noise towards the other tenants is prevented. Under carpeting an extra layer of sound-deadening under-carpeting must be used.
 8. Laundry, flowerbaskets and other articles may NOT be placed on the  outside of the balcony-railings. Also Aerials for TV or radio reception can NOT be placed on the  outside of balcony- or galery-railings.
 9. Shaking out of carpets, tablecloth, bedding material etc may only be done within the limits of balcony or galery. Don't throw anything at all over the balcony! It attracts  rats and other vermin.
 10. BBQ is not allowed on balcony or galery because of smoke and smells.  Storage of perishable goods, which may cause bad smells is forbidden!!   
 11. The use of a cookerhood or washdryer connected to the  ventilationsystem is strictly forbidden.  

 

Translated from: Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging  Burg. Hogguerstraat III.

 

Hits: 5672