Huishoudelijk Reglement

Categorie: Algemeen

Van de Vereniging van Eigenaren Burgemeester Hogguerstraat Gebouw II

 

Artikel 1. Inleiding

a. Alle leden worden geacht de Statuten te hebben gelezen, te kennen en na te leven.
b. Alle leden worden geacht de onder hen ressorterende gebruikers op de hoogte te stellen van dit huishoudelijk reglement (verder te noemen: "reglement") en deze gebruikers te verplichten dit reglement na te leven.
c. Waar verder in dit reglement wordt gesproken van leden wordt daaronder tevens begrepen de eigenaar(s), de gebruiker(s), bewoner(s) voorzover uit de tekst niet het tegendeel blijkt.

 

Artikel 2. Gemeenschappelijke gedeelten

a. Gemeenschappelijke gedeelten zijn die gedeelten van de gebouwen alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de Statuten niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
b. De leden zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten die in verbinding staan met privé gedeelten.
c. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in ruimten die hiervoor niet zijn bestemd.
d. De gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of het aanbrengen van andere voorwerpen.
e. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de algemene vergadering is verboden.
f. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, bloembakken, schijnwerpers en uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur.
g. Het is de leden niet toegestaan energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen.
h. Het is niet toegestaan dieren onbeheerd achter te laten.
i. De leden dienen zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien een dergelijke ruimte toch wordt verontreinigd, dient het betreffende lid deze onmiddellijk voor eigen kosten te reinigen. Is het lid nalatig dan kan het bestuur opdracht tot reiniging aan een derde geven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het nalatige lid.
j. Het is niet toegestaan liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht resp. aantal personen. Schade ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald en wel hoofdelijk op diegenen die de schade hebben veroorzaakt.
k. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken, met een maximum van twee (2) stuks, de avond voordat de Gemeentelijke Reinigingsdienst deze ophaalt voor de huisdeur worden gezet of op andere dagen in de daarvoor bestemde containers in de grofvuilruimte worden gedeponeerd. Ieder lid dient zelf contact op te nemen met de gemeente voor het weghalen van groot grofvuil
(koelkasten, meubilair, bouwafval etc.) Dit grofvuil dient te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats op het juiste tijdstip. Glas, papier en chemisch afval dienen door de leden gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
l. De openbare weg voor de ingang van het gebouw moet vrij blijven als stop- of parkeerplaats voor ambulance, brandweerauto's, taxi's etc.
m. Het is niet toegestaan het dak te betreden of anderen via de woning toegang tot het dak te verlenen, tenzij bedoeld voor het verrichten van door het bestuur opgedragen werkzaamheden.
n. De in de privé brievenbus aangetroffen post, kranten, al dan niet overbodig reclamemateriaal en dergelijke, dienen door het desbetreffende lid te worden meegenomen naar zijn/haar privé gedeelte en mogen niet worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke gedeelten. Het lid (bewoner) dient er tevens zorg voor te dragen dat de brievenbus regelmatig wordt geleegd. 


Artikel 3. Geluidsoverlast

a. Ieder lid is verplicht bij zijn verblijf in en het gebruik van zijn woning, balkon en galerij en de gemeenschappelijke gedeelten gepaste rust in acht te nemen en geen geluidsoverlast te veroorzaken. Tussen des nachts vier en twintig uur en des morgens zeven uur is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
b. Alle werkzaamheden die overlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:
- op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur;
- op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur;
- op zon- en feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur.
c. Behoudens in de badkamer en keuken, voor zover deze ruimten zich althans op de oorspronkelijke plaats in de woning bevinden, is het de leden verboden in de privé gedeelten harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij zulks geschiedt op deskundige wijze met een "zwevende vloer", zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan
ontstaan voor de overige leden. Ook andere soorten vloerbedekking die in rechtstreeks contact met de ondervloer zelf niet voldoende geluidsisolerend vermogen bezitten om loopgeluiden of andere normale woongeluiden te dempen, moeten voorzien worden van een zogenaamd ondertapijt of ander geluiddempend materiaal zodat er geen hinder kan ontstaan voor de overige leden.

 

Artikel 4. Verhuur/verkoop van appartementen

a. Een lid kan zijn privé gedeelte slechts in gebruik geven aan een gebruiker nadat hij het bestuur de personalia van de desbetreffende gegadigde en andere eventueel noodzakelijke inlichtingen schriftelijk heeft verstrekt en toestemming van het bestuur heeft ontvangen.
b. Ieder lid dient een eventuele koper of nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de inhoud van het huishoudelijk reglement, alvorens de verhuur of verkoopovereenkomst wordt getekend.


Artikel 5. Verhuizingen en verbouwingen

a. Het bepaalde in art. 3 lid b van dit reglement dient in acht te worden genomen.
b. Onverminderd wat te dier zake reeds in de Statuten is bepaald, zijn verbouwingen door het lid aan gemeenschappelijke zaken (waaronder CV-radiatoren, leidingwerk e.d.) en van de privé gedeelten slechts toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd vooraf en op kosten van de aanvrager welke hiervan vooraf in kennis wordt gesteld, bouwtechnisch advies in te winnen. Onder "verbouwingen" worden te dezen onder meer verstaan het uitbreken casu quo wijzigen en/of plaatsen van muren en/of kozijnen, radiatoren leidingwerk e.d. Indien verbouwingen, die zonder voorafgaande toestemming van het bestuur hebben plaatsgevonden, leiden tot kosten voor herstel of het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, komen deze kosten voor rekening van het desbetreffende lid.
c. Het bestuur behoudt zich het recht voor bij een verbouwing de eis te stellen, dat vervoer van bouwmaterialen, afval etc. buitenom geschiedt en niet via de gemeenschappelijke gedeelten en liften.
d. Verbouwingswerkzaamheden in/van een appartement moeten beperkt blijven tot een tijdsduur van dertig (30) werkbare dagen per twaalf (12) maanden.
e. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan het eigendom van derden of aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden toegebracht. Het lid dient deze schade op eerste aanmaning van het bestuur te herstellen ten genoegen van de vereniging, dan wel de door de vereniging betaalde kosten van herstel te voldoen.
f. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan een ander privé gedeelte wordt toegebracht. Het lid dient, in voorkomende gevallen, deze schade binnen een maand te vergoeden aan het desbetreffende lid.


Artikel 6. Privé gedeelten

a. Ieder lid is gehouden de woning overeenkomstig de bestemming te gebruiken en zich daarbij te gedragen naar hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en in dit reglement.
b. Het schilderen van de buitenzijde van de woningen en garages geschiedt in opdracht van het bestuur. Het aanbrengen van een andere verfkleur is niet toegestaan.
c. Ieder lid is gehouden om zijn appartement door niet meer personen te laten bewonen, dan volgens algemeen aanvaardbare normen acceptabel wordt geacht.
d. Het is verboden in de privé gedeelten, garages en bergruimten bezigheden uit te voeren, dan wel gevaarlijke en/of onwelriekende stoffen op te staan, welke hinder of gevaar voor de andere bewoners kunnen veroorzaken.
e. Ieder lid is verplicht voorzieningen te treffen opdat bij zijn afwezigheid bekend is wie door hem/haar gemachtigd is om zijn privé gedeelte te betreden bij situaties welke nadelige invloed kunnen hebben op het gebouw of op andere privé gedeelten, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.
f. Het is eik lid verboden aan de buitenzijde van het balkon een (schotel)antenne te hebben of te plaatsen. De leden mogen uitsluitend goedgekeurde kabels en aansluitingen casu quo versterkers gebruiken teneinde geen storingen te veroorzaken. Overigens is ieder appartement voorzien van een eigen KTA aansluiting.
g. Het is niet toegestaan afzuigkappen, was of droogautomaten e.d. aan te sluiten op de gemeenschappelijke luchtkanalen.
h. Het aanbrengen van nieuwe kozijnen, of balkondeuren is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij het aanbrengen van nieuwe kozijnen is bovendien toestemming vereist van Bouw- en Woningtoezicht van het stadsdeel.


Artikel 7. Huismeester

Eventuele mankementen aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de huismeester. Opdrachten aan de huismeester worden uitsluitend door het bestuur gegeven. De huismeester is niet aangesteld voor privé werkzaamheden in de diverse appartementen.


Artikel 8. Balkons en galerijen

a. Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen.
b. Het is niet toegestaan aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels, wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen en schotelantennes aan of op de balkons.
c. leder lid is verplicht zijn balkon zo te reinigen dat er geen verstopping in de waterafvoer kan ontstaan. Bij schade, hieruit voortvloeiend, aan onderliggende appartementen zal deze op de veroorzakende lid/gebruiker worden verhaald.
d. De balkonscheidingswanden dienen te allen tijde vrijgehouden te worden (vluchtweg).
e. Het is niet toegestaan op de balkons eten te bereiden, zodanig dat het leidt tot overlast, vuur, rook en geur. Er dient tevens geen geur- of stankoverlast te ontstaan door het opslaan van goederen.


Artikel 9. Huisdieren en vogels

a. De leden mogen slechts huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren en het oprichten van volières buitenshuis is niet toegestaan. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners. Honden dienen in het gebouw te zijn aangelijnd.
b. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.


Artikel 10. De kosten

a. De kosten of vergoeding van schade, die ingevolge dit reglement of anderszins voor rekening van het betreffende lid komen, dienen door het lid tezamen met de eerstvolgende maandelijkse voorschotbijdrage aan de vereniging te worden voldaan.
b. Indien een lid in gebreke is zal hij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente.
c. Indien een lid zijn voorschotbijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig aan de vereniging voldoet, is het bestuur na aanmaning c.q. ingebrekestelling gemachtigd tot het treffen van rechtsmaatregelen. De inningskosten komen voor rekening van het betreffende lid.
d. Indien van een voormalig lid het adres niet bekend is en hij nog recht kan doen gelden op restitutie van door hem betaalde voorschotten, vervalt dat recht na vijf (5) jaren na de verkoop van zijn appartement, tenzij alsnog wettelijke aanspraken worden gedaan. De vereniging is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar het adres van het voormalige lid. Rente over de te vorderen bedragen is niet verschuldigd.

 

Artikel 11. Het Bestuur en Huishoudelijk Reglement

a. Naast de bij de Statuten opgedragen taken is het bestuur belast met het toezicht op de naleving van dit Huishoudelijk Reglement.
b. De Vereniging wordt bestuurd door een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer bestuurders, die voor onbepaalde tijd worden benoemd.
c. In alle gevallen waarin de Statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Toevoegingen/aanpassingen op het huishoudelijk reglement

Zoals goedgekeurd met meerderheid van stemmen door de leden ter Vergadering van Eigenaars d.d. 23 september 2009

 

1. Ter verbetering

A. Het verminderen van de anonimiteit van wonen/meer en betere communicatie.


B. Aandacht voor speciaal die Reglementen, die bij niet-naleving aanleiding geven tot extra kosten voor VvE als geheel:

 

2. Wat gebeurt er als men zich niet aan deze regels houdt?

Bij duidelijke overtreding van bovengenoemde regels ontvangt de overtreder een schriftelijke waarschuwing
van het bestuur.

In dit geval komt er eerst een aangetekend schrijven. Volgt binnen 1 (één) maand na dato van het aangetekend schrijven, niet de gevraagde gebruikersverklaring, dan
vindt de oplegging van de boete plaats. Zie ook art. 24-25-26 (inhoud) en art 29 (procedure) Algemeen Reglement VvE 1992. Iedere maand dat de situatie voortduurt - dus geen aanlevering gebruikersverklaring - wordt de boete met EUR 1000,- (eenduizend euro) verhoogd.


3. Enkele algemene punten

In het algemeen geldt dat bij mogelijke problemen, bewoners/eigenaren eerst onderling proberen met elkaar tot een oplossing te komen, alvorens het bestuur in te schakelen voor het 'handhavingsbeleid'. Het bestuur zal op de eerstvolgende jaarlijkse ALV verslag doen over het hier geschetste handhavingsbeleid.
Op basis van de ervaringen volgen al of niet voorstellen tot bijstelling. Volledigheidshalve zij tot slot vermeld wat 'sowieso' in alle situaties het volgende van toepassing is:

Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor de schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder veroorzaakt is door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten of zijn personeel en hij is verplicht, maatregelen te nemen of te dulden, die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen, (art. 16).


BESLUITEN van de ALV/VvE, Burg. Hogguerstraat II

Er wordt besloten tot het opleggen van EUR 1000,- (eenduizend euro) boete bij het niet verstrekken van een getekende gebruikersverklaring (e.e.a. conform de artikelen 24-25-26 Modelreglement 1992) Voor iedere maand die volgt en niet wordt voldaan aan het verzoek om deze gebruikersverklaring, wordt de boete met EUR 1000.-
(eenduizend euro) verhoogd.

Er volgt een actiever handhavingsbeleid in het algemeen en meer bijzonder op een aantal regels, zoals in deze notitie genoemd.

Bij overtredingen van de reglementen vinden schriftelijke waarschuwingen plaats. Bij herhaling van de overtreding wordt men bij het bestuur ter verantwoording geroepen.

 

* * *

 

Hits: 5802