Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Gebruikerverklaring

 Vereniging van Eigenaren “Burgemeester Hogguerstraat II”

 

Gebruikerverklaring, betreffende Burgemeester Hogguerstraat …….

 

Ondergetekende ……………………………………………………….., verplicht zich tot naleving van de statuten en het reglement en de besluiten van de algemene vergadering, alsmede het bij de splitsingsakte en het splitsingsreglement bepaalde en de besluiten van de vergadering der vereniging van eigenaars, een en ander voor zover die tevens op de gebruiker betrekking hebben. 

Ook verplicht ondergetekende zich het huishoudelijk reglement te zullen naleven.

 


Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te …………….

 

 

Handtekening Op ……………………………………20………

 

 

 

Bijlagen:

statuten en reglement
huishoudelijk reglement

 

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3