Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief maart 2018

Over twee weken is het 10 april en houden wij de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering bespreken wij de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2018. Daarnaast leggen wij de voorgenomen besluiten aan u voor die wij hierna toelichten.

Geluidsoverlast

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Helaas is het voor ons als bewoners soms moeilijk om rekening te houden met de medebewoners. Zeker als er iets te vieren valt. Maar in de huisregels wordt het volgende vermeld: Het is niet toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 7 uur in de ochtend muziek en/of andere storende geluiden voort te brengen.

Als Bestuur hopen we dat elke bewoner zich aan deze regels wilt houden. Indien er overlast wordt veroorzaakt hebben wij met de buurtpolitie afgesproken dat wij geen waarschuwingen meer zullen geven, maar meteen contact opnemen met de politie. Zij bezoeken dan het adres waar de overlast vandaan komt.

 

Wanneer u gaat verhuizen (inkomend of weggaand), nogmaals de entree deur svp NIET blokkeren, maar de zwarte TAG gebruiken.

 

Wij zien de eigenaren graag bij de ALV van dinsdag 16 april a.s. U ontvangt nog een officiële uitnodiging van de Newomij.

 

Het Bestuur,

Dhr. R. ten Rouwelaar

Dhr. W. Leurs

Mevr. M. Inghels

 

 

 

Huisregels

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Wij vragen ( uit naam van alle bewoners) hiervoor uw aandacht. Enkele aandachtspunten: niets over de balustrade van het balkon gooien, geen peuken, geen flessen, geen etensresten. Geen oude kleding, meubilair e.d. achter laten in de hal. Hier zijn containers voor. Bij gebouw 2 staat een kledingcontainer waarin oude kleding kan worden gedeponeerd. Bij verhuizen: niet de voordeur blokkeren. Als Bestuur zijn we genoodzaakt om daar telkens een bedrijf voor in te schakelen om dit te repareren. Kosten minimaal 380 €. Denk aan de portemonee van ons allen.

Update Erfpacht

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels is gebleken dat het aanvragen om de Erfpacht af te kopen erg lastig is voor eigenaren in een CFV. Eigenaren in de VvE kunnen, zoals u inmiddels weet, dit zelf aanvragen bij de Gemeente. De Gemeente loopt hierin zo achter dat de eigenaren die dit reeds 1.5 jaar geleden hebben gedaan, het opnieuw moeten aanvragen. Ook het aanvragen van een E-herkenning voor een Vereniging is niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we, als Bestuur, via de Gemeente gevraagd om een offerte te maken. Dit kan nog enige maanden duren, maar de bereidheid is er. Intussen hebben we ook notarissen benaderd die ons behulpzaam willen zijn bij dit proces. Zij kunnen dan, samen met de eigenaren die de erfpacht willen afkopen een regeling treffen. Zodra we hier meer van weten zult u worden geinformeerd. Vóór begin december moeten de aanvragen bij de Gemeente zijn ingediend. Daarna kan het nog een tijd duren voordat de Gemeente dit heeft geëffectueerd.

Standleidingen en riolering

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Enige tijd geleden heeft het bestuur een cameracontrole via de standleidingen uit laten voeren. Daaruit is gebleken dat deze leidingen inmiddels aan corrosie onderhevig zijn. Het bestuur beraamt zich, in samenwerking met de technisch adviseur, om in de toekomst een adequate oplossing hiervoor te vinden. 

Betonranden onder balustrade galerijkant

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Schilderen betonranden 13.500 euro excl. btw.

Schilderen balkon zijde

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Het is inmiddels al ruim 10 jaar geleden dat de balkonzijde geschilderd is. Het wordt dus tijd om deze kant van een nieuwe verflaag te voorzien. Kosten 95.058 euro excl. btw.

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een onderzoek laten doen naar de constructie van de galerijen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voegen vocht doorlaten, zodat de kans op betonrot aanwezig is. Om verdere vochtdoorlating te voorkomen heeft het bestuur besloten om de galerijen van een vochtwerende laag te voorzien. Hetzelfde euvel doet zich voor aan de balkons en ook hier zullen de balkons van een vochtwerende laag voorzien moeten worden. I.v.m. met de hoge kosten zal als proef de 1e etage (galerijkant) van een deklaag worden voorzien. Daarna worden stapsgewijs de overige etages gedaan. Gelijktijdig zullen de HWA (hemelwaterafvoeren) gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Geraamde kosten galerij en balkon zijde ca. 25.000 euro per etage.

Realiseren en inrichten van het toekomstige kantoor achter de entreehal

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

 

Om deze ruimte toegankelijk te maken moet de achterwand van de entreehal voorzien worden van een deur en een venster. Inclusief het inrichten van deze ruimte met verlichting en meubilering zijn de geschatte kosten 15.00 euro€.

Liften: renovatie en modernisering 2 liften per etage

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Dit jaar is het noodzakelijk om de besturingskasten te vernieuwen. Een aantal storingen in het najaar maakte dat al duidelijk, en het is conform het onderhoudsplan.

Daarnaast stellen wij voor om de liften aan te passen aan deze tijd. Dat betekent twee liften per etage. Argumenten hiervoor zijn:

• Er zijn steeds minder bejaardenwoningen/huizen. Dat betekent dat men langer zelfstandig moet blijven wonen. Daarin hebben wij als VvE een zorgplicht, en zo wordt ons gebouw toegankelijker. We zien ook dat  woningbouwverenigingen steeds meer overgaan naar dit soort aanpassingen.

• Een voordeel is dat er altijd een lift is als de andere uitvalt door onderhoud of door het bezet houden i.v.m. een verhuizing. Ook worden de wachttijden korter.

•Omdat de linkerlift iets groter is dan de rechter, heeft dan iedere etage een grote lift ter beschikking.

•Dit is het juiste moment om te doen, omdat de besturingskasten moeten worden vervangen. Dat scheelt flink in de kosten.

zaagmachine
Foto: Voorbeeld van een zaagmachine

Veel voordelen dus en dan kunnen we weer jaren vooruit.

Dat betekent wel een flinke ingreep. Hiervoor moet op iedere etage een gat worden gezaagd.
Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat dit zonder risico kan. Deze zaagwerkzaamheden geven de meeste overlast. Men maakt een gat per dag en er moeten in totaal 13 gaten worden gemaakt. Dat betekent per lift 6 of 7 dagen.
De tijdsduur van de werkzaamheden per lift bedraagt ca. 5 weken, voor twee liften dus in totaal 10 weken.

In week 1 en 2 worden alle voorbereidingen getroffen en de gaten gezaagd.
In week 3 worden de deuren gemonteerd.
In week 4 wordt de besturingskast met toebehoren geplaatst.
In week 5 uitvoering van alle resterende werkzaamheden, inregelen en keuring.
Voor alle werkzaamheden geldt dat de duur per (hoofd)onderdeel tijdig wordt aangegeven.

Het betekent wel dat iedereen dus 5 weken gebruik moet maken van de ‘andere’ lift.
Wij inventariseren voor wie dit een probleem is en hoe we dit oplossen.

De volgende onderdelen zijn hiervoor gepland:
• Besturing
• Frequentieregelaar
• Drukknoppen kooi en schacht
• Snelheidsbegrenzer
• GSM spreek-luistersysteem
• Sloffen kooi- en tegengewicht
• Liften gelijk stoppend maken op etages
• Zagen deuropeningen
• Nieuwe deuren en omlijsting
• Certificering

Totale kosten EUR 150.000.

De werkzaamheden kunnen nog vóór het einde van het jaar worden uitgevoerd, maar ook begin volgend jaar.
We horen u al denken we hebben al zo veel werkzaamheden (geluidsoverlast) dit jaar. Dat is helemaal waar. Het project balkonzijde is voor de zomer afgerond, en de 21 nieuwe woningen zijn in september klaar. Als we de liften ook dit jaar afronden, hebben we hierna zeker twee jaar zonder grote werkzaamheden. Wat vindt u daar van?

Kom naar de vergadering en laat uw mening weten.

Van de firma Staveren & Livenco treedt Roy Vlug op als contactpersoon voor het gehele renovatie- en moderniseringsproces tot en met de oplevering.

Brievenbussen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij twee liften per etage komen de oude brievenbussen te vervallen omdat die teveel ruimte innemen. In de hoek rechts naast de liften past precies een blok ruimtebesparende brievenbussen.

Voor een oneven aantal zijn er twee mogelijkheden:
• één brievenbus wordt dubbel zo hoog
• de overgebleven positie wordt een open of gesloten compartiment.

Kosten brievenbussen EUR 18.000.

brievenbussen

Iedereen wil prettig wonen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

• Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren.

• Informeer uw buren over (incidentele) geluidsoverlast. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot zijn dan wanneer uw buren niet zijn ingelicht. Bijvoorbeeld: Doe 3 dagen van tevoren een briefje in de bus als u eens (luidruchtig) moet klussen ofeen feestje geeft, en laat weten tot wanneer en hoe lang de overlast duurt.

• Als u een muziekinstrument bespeelt, maak dan afspraken op welke tijden u dit wel en niet doet.

• Ga als u overlast ervaart eerst rustig met elkaar in gesprek, en probeer goede afspraken te maken.

• Met een goed gesprek is vaak heel veel mogelijk. Erger u niet onnodig lang. Kom je er niet uit, neem dan contact op met buurtbemiddeling om tot een goede oplossing te komen.

Nieuws uit de buurt?

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met een druk op de knop bent u snel geïnformeerd. Of het nu gaat over Oostoever, de verkiezingen of ratten, u vindt het op onze eigen website www.hogguerstraat.nl.

Onder het kopje ‘Algemeen’ klikt u op:
• AMSTERDAM.NL ACTUEEL
• NICE NIEUW-WEST
• DE WESTKRANT

Eendjes en vogels voeren, het lijkt zo onschuldig. Maar eten trekt ratten aan. Om rattenoverlast te voorkomen voert Nieuw-West vanaf 1 april een voerverbod in. Wie voert, kan een boete krijgen van 70 euro.

ratten

Ondergrondse containers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Met de komst van de ondergronds containers, komt het ophalen van vuilniszakken te vervallen. U ontvangt nog vuilniszakken totdat de voorraad op is.

De ruimt die vrijkomt in het schoonmaakbudget willen wij inzetten voor het viermaal per jaar reinigen van ramen en deuren op de galerijen.

Vervangen tegeltjes op de galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Het vervangen van tegeltjes op de galerijen valt onder doorlopende onderhoudswerkzaamheden die al enige tijd niet konden plaatsvinden. Gelukkig is het ons gelukt de originele MOSA-tegeltjes te verkrijgen (helaas zijn de gewolkte nooit meer leverbaar en zijn de nieuwe zandkleurig).
Onlangs zijn de slechtste plekken die lekkage veroorzaken aangepakt.

Werkzaamheden balkons

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn dagen uitgevallen door de hevige kou en zeer harde wind. De betonrenovatie van de plafonds namen ook de nodige tijd in beslag. Om de werkzaamheden binnen de geplande tijd af te ronden heeft de firma Pronk een tweede hangbak geplaatst om efficiënter te kunnen werken.

Werkzaamheden nieuwe woningen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Deze waren behoorlijk heftig. In de kantorenlaag zijn in het verleden extra muren aangebracht. Deze verwijderen maakte het extra heftig. Daardoor is schade ontstaan die gerepareerd is.
De volgende stap is dat in de maand april aan beide zijden de gevels worden geplaatst.

Op 27 maart jl. hebben we in een bijna voltallig gezelschap de volgende stappen besproken, die nog uitgewerkt moeten worden. Medio april kunnen we een nieuwsbrief van de eigenaren tegemoet zien.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Camerasysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Ons camerasysteem wordt aangepast. De camera bij de ingang van de boxen is mede gericht op de plaats van het groot vuil. Deze voldoet niet meer en wordt vervangen. En het systeem wordt uitgebreid met twee camera’s: bij de in/uitgang aan de achterzijde vanhet gebouw, en gericht op de nieuwe ondergrondse containers die binnenkort wordengeplaatst.

Ventilatiesysteem

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Eind vorig jaar bleek uit de storingen dat het ventilatiesysteem nodig aan vervanging toe is. Alle dakventilatoren worden vervangen, en de kanalen worden gereinigd en geïnspecteerd. De motoren voor ventilatiesystemen zijn inmiddels enorm verbeterd. Dat betekent minder energiegebruik en verbeterde geluiddemping. 

Daarnaast worden in alle woningen zelfregelende afzuigventielen geplaatst.
Totale kosten: EUR 48.000.

Schilderwerkzaamheden galerijen

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Bij het nalopen van het schilderwerk tijdens de werkzaamheden en erna, valt ons een aantal
zaken op:

1. Het schilderwerk wordt door veel bewoners erg slecht schoongehouden. Wist u dat schilderwerk dat regelmatig wordt schoongemaakt veel langer meegaat?

2. Ventilatie in huis is erg belangrijk. Niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook voor het behoud van uw woning. Door slechte ventilatie ontstaat schimmelvorming en dus houtrot.
Voor uw gezondheid: lucht minimaal 20 minuten per dag.

3. De stalen ramen zijn vorig jaar geschilderd en er ontstaat plaatselijk enige corrosie. De waargenomen corrosie ontstaat voornamelijk op het liggende werk ter plaatse van de scherpe kanten. Laagdiktemetingen tonen aan dat de laagdikte op deze scherpe kanten lager is dan het overige staalwerk. Dat is logisch, want het is moeilijk om op scherpe kanten voldoende laagdikte aan te brengen om zodoende voldoende bescherming te krijgen. Afgesproken is dat het geheel verder zal worden onderzocht en in een latere fase gerapporteerd zal worden. Plaatselijk zal de schilder het onderzochte deel tijdelijk herstellen.

Bestuurskandidaat

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Mieke Hogewoning heeft besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij heeft zich vier jaar met veel  enthousiasme ingezet voor de belangen van onze VvE en heeft er nu voor gekozen haar vrijwilligerswerk uit te breiden. Mieke, heel veel dank voor je inzet.

Gelukkig hebben we een nieuwe kandidaat gevonden die wij graag aan u voorstellen in de vergadering. Wij zijn van mening dat deze kandidaat een prima aanvulling van het bestuur is, vooral vanwege zijn bouwkundige achtergrond. Dat past precies in ons grote project van verduurzaming.

Kandidaat gezocht voor de kascommissie

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Voor het komende jaar zoeken wij een lid voor de kascommissie. Dirk van Halm heeft besloten zich terug te trekken.

Galerijvertegenwoordigers

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Inmiddels ziet het overzicht galerijvertegenwoordigers er als volgt uit.

Etage
1 Mw. C. Ramsahai 453
2 Mw. I. Jans 477
3 Dhr. M. Slobben 515
4 Mw. M. Lema 527
5 Dhr. C. Hoogesteijn 569
6 vacature
7 Mw. M. van Lint 609
8 Dhr. A. Berkemeijer 641
9 Dhr. R. van Antwerpen 667
10 Dhr. E. Ennema 695
11 Mw. C. van Santen 713
12 vacature
13 Mw. N. Brederode 773


Nog 2 vacatures…
Wie meldt zich aan? Wilt u eerst meer informatie of overleggen?
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Ledenvergadering 10 april

Categorie: Nieuwsbrief maart 2018

Alle leden van de VvE zijn van harte welkom op de vergadering. Het is heel belangrijk dat u uw stem uitbrengt.
Kunt u niet aanwezig zijn, breng dan uw stem uit via een machtiging. Deze kunt u inleveren bij het bestuur of een van de galerijvertegenwoordigers. Zie hierboven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3