Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief januari 2012

Bedankt!

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kijken we even terug naar het voorbije jaar. Hierbij bedanken wij de vrijwilligers die zichtbaar, of op de achtergrond, veel werk verrichten.

dank je wel

  • Het resultaat van het werk van de prikploeg kunt u dagelijks bewonderen. De afwezigheid van zwerfvuil zorgt voor een prettiger woonomgeving.
  • Tot nu toe achter de schermen pluist de warmtemetercommissie alle voor- en nadelen van de verschillende soorten warmtemeters uit, zodat u bij de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) een weloverwogen keuze kunt maken voor het nieuwe type warmtemeters. (De datum voor de ALV, 23 april 2012, kunt u vast in uw agenda noteren.)
  • De Commissie Sociale Aktiviteiten organiseerde de Midzomer- en de Nieuwjaarsborrel. Verder was de commissie actief bij de handtekeningenactie voor parkeerbeleid. 

Zijn er mensen die zich betrokken voelen en, op welk vlak dan ook, mee willen helpen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Henk Bruijn wordt 65

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ja, onze huismeester bereikt zaterdag 28 januari de respectabele leeftijd van 65. Hij viert dit, na zijn vakantieweek, op woensdag 8 februari. We plaatsen nog een uitnodiging in het mededelingenkastje. Via deze nieuwsbrief feliciteren we Henk alvast en wensen hem een mooie en gedenkwaardige dag. Henk heeft de wens uitgesproken om nog enige jaren als huismeester werkzaam te blijven. Dus we zetten onze samenwerking nog even voort.

65tshirt 65

Regenpijpen

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Het bestuur zal in de Algemene Ledenvergadering voorstellen de huidige hemelwaterafvoeren aan de galerijzijde te laten vervangen voor witte of rode. De huidige (grijze) regenpijpen zijn verweerd, en hebben reparatiestukken. De beugels waar zij mee vast zitten zijn vaak verroest. Dit geeft een armoedige indruk. Ook komen regenpijpen soms los waardoor het regenwater langs de gevel loopt en de galerij onder een laagje water komt te staan met een gladde vloer tot gevolg. Wij verwachten dat met deze ingreep, in combinatie met het grondig reinigen van de galerijvloeren en het verwijderen van spinrag en cocons, het gebouw er een stuk frisser uitziet, wat ten goede komt aan het woongenot. Bent u nieuwsgierig? Gebouw 3 heeft de grijze regenpijpen vorig jaar vervangen voor witte.

spin

Warmtemeters

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

In de nieuwsbrief van juli 2011 bent u reeds geïnformeerd over de commissie die zich buigt over de vervanging van de huidige warmtemeters. De extra vergadering die gepland was op 14 september 2011 is geannuleerd. Het onderzoek naar de diverse warmtemeters en mogelijkheden van warmtebemeting bleek complexer dan in eerste instantie was voorzien. De commissie is inmiddels wel zover dat in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan u een goed onderbouwd voorstel gedaan kan worden. Hier wordt aan gewerkt.

verwarming

Plannen: schoonmaak en automatische deuren

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
  • De schoonmaak van ons gebouw blijft een aandachtspunt. Iedere jaarvergadering is het onderwerp van gesprek. Wij onderzoeken alle mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen voor een schonere flat. De volgende vergadering hoort u van onze bevindingen.
  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is gesproken over automatische deuren naar de galerijen. Het eerste wat we daar voor nodig hebben, is stroom op de etages. Dat is best nog wel complex, maar de mogelijkheden worden uitgezocht door Coördinatie-Bouw. Zodra dit geregeld is, kunnen we plannen maken voor: zowel noodverlichting als vernieuwing plafonds en verlichtingsarmaturen. De volgende stap is dan een voorstel voor automatische deuren.

Financiën

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Drie kwartaaloverzichten van 2011 zijn binnen en gecontroleerd door de kascommissie. Tot zover allemaal conform de begroting 2011. We hopen het laatste kwartaal tijdig te ontvangen, zodat het voor de kascommissie geen race tegen de klok wordt. Alles moet door hen zijn gecontroleerd vóór de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2012. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten.

getallen

Wat het bestuur zorgen baart zijn de betalingsachterstanden: de maandelijkse bijdrage aan servicekosten en de afrekening van de stookkosten. Helaas zien wij weer een stijgende lijn. Daarom een dringende verzoek: betaal alstublieft op tijd. Mochten er problemen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of de Bank voor de Bouwnijverheid. We kunnen altijd naar een oplossing zoeken. Het in gang zetten van een incassoprocedure en of het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder brengt onnodige kosten en spanningen met zich mee.

geld

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Ons huishoudelijk reglement is vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2004. Intussen is er veel veranderd. Denkt hierbij aan de gemiddelde leeftijd van bewoners, de verhuur van appartementen maar ook de omgeving waarin wij leven.

Op dit moment houdt het bestuur het huishoudelijk reglement tegen het licht, om na te gaan of het huidige reglement nog voldoet aan de woonomstandigheden van deze tijd. Ook kijken we of besluiten die tussentijds zijn genomen in dit reglement geïmplementeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de besluiten aangaande de verhuur van appartementen. Wij merken dat het soms erg lastig is om verhuurders aan te spreken op de verplichting van het invullen van de gebruikersverklaring. Deze verplichting is vastgelegd in het splitsingsreglement, het sanctiemiddel (boete van € 1000) bij het uitblijven van deze verklaring echter niet. Wel is opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering hiertoe kan besluiten.

Door bovengenoemde punten op te nemen in het huishoudelijk reglement verwacht het bestuur dat de verplichting en het sanctiemiddel duidelijker zullen zijn voor (ver)huurders. Een ander punt is (geluids)overlast ten gevolge van langdurige verbouwingen. Ook dit kan reden zijn het huishoudelijk reglement aan te passen.

Wij zijn van mening dat een duidelijk en volledig huishoudelijk reglement bijdraagt aan een prettiger leefklimaat. Voorafgaand aan de ledenvergadering zullen wij u nader informeren over eventuele wijzigingen die wij u op de algemene ledenvergadering ter besluitvorming willen voorleggen.

overeenkomst

Traumahelikopter

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012

Op zaterdag 22 oktober 2011 landde een traumahelikopter op het grasveld tussen gebouw 1 en 2. Op verzoek van het ambulancepersoneel werd een dokter overgevlogen voor een patiënt in de Van de Pollstraat. Gelukkig is alles goed afgelopen. Zo ziet u, er gebeurt van alles. En we willen u dit plaatje niet onthouden. 

helikopter

Tips

Categorie: Nieuwsbrief januari 2012
  • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
  • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot.
  • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.
  • Bij gladheid op de galerij: gebruik GEEN strooizout of soda. Dit is zeer slecht voor beton dat via de voegen wordt aangetast (betonrot).

strooizout

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3