Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Nieuwsbrief juli 2012

Galerijen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijden de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is een aantal besluiten genomen. Wat betreft de galerijen zijn dit:

Commissie galerijvloeren
Inmiddels is de commissie 'galerijvloeren' samengesteld.

De commissie bestaat uit bewoners en bestuursleden van de drie gebouwen. Deze commissie zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de problemen van onze galerijvloeren te verhelpen. De bevindingen zullen in de Algemene ledenvergadering van 2013 aan u worden voorgelegd, opdat er een besluit kan worden genomen over de oplossing van de problemen.

Hemelwaterafvoer
De regenpijpen (inclusief bevestiging en roosters) op de galerijen worden na de vakantieperiode vervangen door witte.

Automatische deuren
Om er voor te zorgen dat de toegangsdeuren tot de galerijen automatisch opengaan, moet er eerst stroom op de etages komen. Daarna worden de deuren aangepast.

Overige besluiten ALV

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Lift en ruimten bij de lift

Tegelijkertijd met het aanbrengen van stroom op de etages worden de plafonds en de verlichting vernieuwd. De nieuwe lampen zijn ook voorzien van noodverlichting. Tevens worden de liftdeuren gerenoveerd. De ophanging van de deuren is aan vervanging toe.

Commissie gelden VvE

Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van het faillissement van de Redema Groep, advies ingewonnen:
wat zijn de risico's als gelden bij slechts één bank zijn ondergebracht. In de Algemene Ledenvergadering is besloten dit op te pakken. Er is een commissie samengesteld die de risico's en mogelijkheden in kaart gaat brengen.

Verwarmingsketel

Er wordt een automatische ontluchter in het verwarmingssysteem aangebracht. Dit betekent dat er minder lucht in het systeem komt tijdens het bijvullen, en dat de lucht die gedurende het stoken ontstaat zoveel mogelijk wordt afgevoerd. Het leidt ook tot minder ruis en geborrel in de leidingen.

Spouwankers

Op een aantal punten worden de spouwankers in de kopse muren gecontroleerd. Hiermee willen we onaangename verrassingen voorkomen.

Warmte-meters

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jl. is besloten om de warmtemeters te vervangen door op afstand afleesbare elektronische meters.

 De afspraak was om het opnemen van de huidige meters samen te laten vallen met de vervanging van de oude meters door de nieuwe aan te schaffen meters. Het kwam dan ook als een verrassing dat de firma Ista de huidige meterstand kwam opnemen voor de jaarlijkse afrekening. Na overleg en contact met de diverse firma's en instanties is men geïnformeerd – middels een brief in het mededelingenkastje in de benedenhal – dat de opname is uitgesteld tot een later tijdstip. Een aantal bewoners is deze mededeling ontgaan of had al maatregelen getroffen, b.v. door het opnemen van een vrije dag, wat tot enig ongenoegen leidde. Het bestuur betreurt deze gang van zaken, maar hoopt op enig begrip te kunnen rekenen met deze maatregel en zo niet voor dubbele kosten te zitten. Met een welgemeend excuus voor het ongemak aan de getroffenen.

Buurtoverleg

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Gemiddeld eens in de drie maanden vindt er een buurtoverleg plaats waarin zowel bewoners van de Burg. Hogguerstraat, de Burg. Cramergracht en de Herman Poortbuurt vertegenwoordigd zijn, alsmede de school, het benzinestation, het stadsdeel en de politie.

De leefbaarheid en veiligheid in onze buurt zijn de speerpunten tijdens dit overleg. Tijdens de laatste bijeenkomsten is gesproken over o.a. inbraak in auto's, de autowrakken, drugsdealers langs de Noordzijde, de 'donkere plekken' in de buurt, het parkeerbeleid, eventuele overlast van scholieren en overlast van het benzinestation. Er worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om overlast terug te dringen en zoveel mogelijk veiligheid te creëren in onze woonbuurt.
Bijvoorbeeld: zo heeft de politie extra laten surveilleren en een paar avonden, samen met mensen van handhaving, de parkeerplaatsen in de gaten gehouden. Het benzinestation heeft een beperkte parkeertijd van een half uur op hun vaste parkeerplaatsen ingevoerd. En voor problemen door leerlingen van de school veroorzaakt, worden maatregelen getroffen.

Buurtschouw

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

De buurtschouw van 18 mei jl., waar iedere bewoner van onze buurt voor was uitgenodigd, heeft inmiddels
plaatsgevonden. Sinds vrijdag 15 juni is op internet te zien wat de stand van zaken is naar aanleiding van
deze schouw. Veel dank gaat uit naar dhr. W Blok en dhr. B. Bos, die een zeer uitgebreide voorschouw
hebben gehouden.

Huishoudelijk reglement

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Op de algemene ledenvergadering april (ALV) dit jaar was het huishoudelijk reglement geagendeerd. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voorgesteld. De vergadering heeft het bestuur gevraagd nogmaals kritisch naar de voorgestelde wijzigingen te kijken en beter te motiveren waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is aan een aantal spelregels gebonden, zo mag het bijvoorbeeld niet in strijd met de wet of de splitsingsakte van ons gebouw zijn. Ook schrijft de akte een aantal zaken voor die in het huishoudelijk reglement geregeld moeten zijn. Doel van de voorgenomen wijzigingen is niet om het huishoudelijk reglement volledig op de schop te nemen, integendeel. Het doel is om deze meer in overeenstemming te brengen met de tijd waarin wij leven. Ook zijn er de afgelopen jaren besluiten genomen in de ALV die voor (nieuwe) leden lastig te vinden zijn. Sommige van deze besluiten moeten dan ook een plek krijgen in het huishoudelijk reglement waardoor deze besluiten voor iedereen eenvoudig te raadplegen zijn. Voorafgaand aan de volgende ALV zullen wij u informeren met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

Politiekeurmerk veilig wonen

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012

Dit jaar wil het bestuur onderzoeken of het Politiekeurmerk veilig wonen interessant is voor ons gebouw. Zo nu en dan worden we geconfronteerd met inbraak of pogingen daartoe, vooral de bergingen kunnen rekenen op belangstelling van het boevengilde. Ook lopen met enige regelmaat onbekenden door het gebouw. Dit geeft gevoelens van onveiligheid en heeft invloed op ons woongenot. Het keurmerk verkleint de kans op inbraak tot 90% daarnaast geven de meeste verzekeraars korting op de premie van de inboedelverzekering. Meer informatie vind u op: www.politiekeurmerk.nl.

N.B. Let u zelf ook op dat onbekenden niet achter u aanlopen het gebouw in? En als de deuren naar bijvoorbeeld de boxgangen niet meer sluiten geef dit dan door aan de huismeester.

Tips

Categorie: Nieuwsbrief juli 2012
  • Houd het mededelingenkastje in de hal goed in de gaten: het is de manier om u snel te informeren over actuele zaken.
  • Uw woning potdicht houden is ongezond. Per dag 20 minuten luchten is minimaal.
  • Ventileer uw woning door roosters (of uitzet ramen) open te houden. Dit voorkomt schimmel en houtrot. Bovendien is een vochtige woning moeilijker te verwarmen, waardoor het energiegebruik hoger zal zijn dan een woning die goed geventileerd wordt.
  • Grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur is ook oorzaak van een vochtige woning.

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3