Huishoudelijk Reglement

Categorie: Algemeen

Van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging “Burgemeester Hogguerstraat I” U.A.

 

Artikel 1. Inleiding

a. Alle leden worden geacht de Statuten te hebben gelezen, te kennen en na te leven.

b. Alle leden worden geacht de onder hen ressorterende gebruikers op de hoogte te stellen van dit huishoudelijk reglement (verder te noemen reglement) en de gebruikers te verplichten dit reglement na te leven.

c. Waar verder in dit reglement wordt gesproken van leden wordt daaronder tevens begrepen de eigenaar(s), de gebruiker(s), bewoner(s) voor zover uit de tekst niet het tegendeel blijkt.

 

Artikel 2. Gemeenschappelijke gedeelten

a. Gemeenschappelijke gedeelten zijn die gedeelten van de gebouwen alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de Statuten niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

b. De leden zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten die in verbinding staan met de privé-gedeelten.

c. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in ruimten die hiervoor niet zijn bestemd.

d. De gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of het aanbrengen van andere voorwerpen.

e. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de algemene vergadering is verboden.

f. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, bloembakken, schijnwerpers en uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

g. Het is de leden niet toegestaan energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen.

h. Het is niet toegestaan dieren onbeheerd achter te laten.

i. De leden dienen zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien een dergelijke ruimte toch wordt verontreinigd, dient het betreffende lid deze onmiddellijk voor eigen kosten te reinigen. Is het lid nalatig dan kan het bestuur opdracht tot reiniging aan een derde geven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het nalatig lid.

j. Het is niet toegestaan liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht resp. aantal personen. Schade ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald en wel hoofdelijk op diegenen die de schade hebben veroorzaakt.

k. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken, met een maximum van 2 stuks, de avond voordat de Gemeentelijke Reinigingsdienst deze ophaalt voor de huisdeur worden gezet of op andere dagen in de daarvoor bestemde containers in de grofvuilruimte worden gedeponeerd. Ieder lid dient zelf contact op te nemen met de gemeente voor het weghalen van groot grofvuil (koelkasten, meubilair, bouwafval etc.). Dit grofvuil dient te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats op het juiste tijdstip. Glas, papier en chemisch afval dienen door de leden gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

l. De openbare weg voor de ingang van het gebouw moet vrij blijven als stop- of parkeerplaats voor ambulance, brandweerauto’s, taxi’s etc. 

m. Het is niet toegestaan het dak te betreden of anderen via de woning toegang tot het dak te verlenen, tenzij bedoeld voor het verrichten van het bestuur opgedragen werkzaamheden.

n. De in de privé brievenbus aangetroffen post, kranten, al dan niet overbodig reclamemateriaal en dergelijke, dienen door het desbetreffende lid te worden meegenomen naar zijn/haar privé-gedeelte en mogen niet worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke gedeelten. Het lid (bewoner) dient er tevens zorg voor te dragen dat de
brievenbus regelmatig wordt geleegd. 

 

Artikel 3. Geluidsoverlast

a. Ieder lid is verplicht bij zijn verblijf in- en het gebruik van zijn woning, balkon en galerij en de gemeenschappelijke gedeelten gepaste rust in acht te nemen en geen geluidsoverlast te veroorzaken. Tussen des avonds twee en twintig uur en des morgens zeven uur is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen. Het laten draaien van of rijden met motoren, bromfietsen e.d. in het gebouw is in het geheel niet toegestaan.

b. Alle werkzaamheden die overlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:
- op werkdagen van: 08.00 tot 20.00 uur
- op zaterdag van: 08.00 tot 18.00 uur
- op zon- en feestdagen van: 12.00 tot 18.00 uur

c. Behoudens in de badkamer en keuken, voor zover deze ruimten zich althans op de oorspronkelijke plaats in de woning bevinden, is het de leden verboden in de privé-gedeelten harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij zulks geschiedt op deskundige wijze met een “zwevende vloer”, zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan ontstaan voor de overige leden. Ook andere soorten vloerbedekking die – in rechtstreeks contact met de ondervloer - zelf niet voldoende geluidsisolerend vermogen bezitten om loopgeluiden of andere normale woongeluiden te dempen, moeten voorzien worden van een zogenaamd ondertapijt of ander geluiddempend materiaal zodat er geen hinder kan ontstaan voor de overige leden. Bij klachten zal een geluidsmeting plaatsvinden op basis van ongelijkheid. Als het ongelijk bij de vloereigenaar ligt, dan zijn de kosten van de geluidsmeting en van de te treffen maatregelen voor rekening van deze vloereigenaar.


Artikel 4. Verhuur/verkoop van appartementen

a. Een lid kan zijn privé-gedeelte slechts in gebruik geven aan een gebruiker nadat hij het bestuur de personalia van de desbetreffende gegagigde en andere eventueel noodzakelijke inlichtingen schriftelijk heeft verstrekt en toestemming van het bestuur heeft ontvangen.

b. Ieder lid dient een eventuele koper of nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de inhoud van het huishoudelijk reglement, alvorens de verhuur- of verkoopovereenkomst wordt getekend.


Artikel 5. Verhuizingen en verbouwingen

a. Het bepaalde in art. 3 lid b van dit reglement dient in acht te worden genomen.

b. Onverminderd wat te dier zake reeds in de Statuten is bepaald, zijn verbouwingen door het lid aan gemeenschappelijke zaken (waaronder c.v.-radiatoren, leidingwerk e.d.) en van de privé-gedeelten slechts toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd vooraf en op kosten van de aanvrager welke hiervan vooraf in kennis wordt gesteld, bouwtechnisch advies in te winnen. Onder “verbouwingen” worden te dezen onder verstaan het uitbreken casu quo wijzigen en/of plaatsen van muren en/of kozijnen, radiatoren leidingwerk e.d. Indien verbouwingen, die zonder voorafgaande toestemming van het bestuur hebben plaatsgevonden, leiden tot kosten voor herstel of het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, komen deze kosten voor rekening van het desbetreffende lid.

c. Het bestuur behoudt zich het recht voor bij een verbouwing de eis te stellen, dat vervoer van bouwmaterialen, afval etc. buitenom geschiedt en niet via de gemeenschappelijke gedeelten en liften.

d. Verbouwingswerkzaamheden in/van een appartement moeten beperkt blijven tot een tijdsduur van 30 werkbare dagen per 12 maanden.

e. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan het eigendom van derden of aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden toegebracht. Het lid dient deze schade op eerste aanmaning van het bestuur te herstellen ten genoegen van de vereniging, dan wel de door de vereniging betaalde kosten van herstel te voldoen.

f. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan een ander privé-gedeelte wordt toegebracht. Het lid dient, in voorkomende gevallen, deze schade binnen een maand te vergoeden aan het desbetreffende lid.

 

Artikel 6. Privé-gedeelten

a. Ieder lid is gehouden de woning overeenkomstig de bestemming te gebruiken en zich daarbij te gedragen naar hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en in dit reglement. b. Het schilderen van de buitenzijde van de woningen en garages geschiedt in opdracht van het bestuur. Het aanbrengen van een andere verfkleur is
niet toegestaan.

c. Ieder lid is gehouden om zijn appartement door niet meer personen te laten bewonen, dan volgens algemeen aanvaardbare normen acceptabel wordt geacht.

d. Het is verboden in de privé-gedeelten, garages en bergruimten bezigheden uit te voeren, dan wel gevaarlijke en/of onwelriekende stoffen op te slaan, welke hinder of gevaar voor andere bewoners kunnen veroorzaken.

e. Ieder lid is verplicht voorzieningen te treffen opdat bij zijn afwezigheid bekend is wie door hem/haar gemachtigd is om zijn privé-gedeelte te betreden bij situaties welke nadelige invloed kunnen hebben op het gebouw of op andere privé-gedeelten, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

f. Het is elk lid verboden aan de buitenzijde van het balkon een (schotel)antenne te hebben of te plaatsen. De leden mogen uitsluitend goedgekeurde kabels en aansluitingen casu quo versterkers te gebruiken teneinde geen storingen te veroorzaken. Overigens is ieder appartement voorzien van een eigen KTA-aansluiting.

g. Het is niet toegestaan afzuigkappen, was- of droogautomaten e.d. aan te sluiten op de gemeenschappelijke luchtkanalen. 

h. Het aanbrengen van nieuwe kozijnen, of balkondeuren is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij het aanbrengen van nieuwe kozijnen is bovendien toestemming vereist van Bouw- en Woningtoezicht van het stadsdeel.

i. Het is niet toegestaan een afwijkende voordeur te plaatsen. In het geval dat dit in het verleden is gebeurd, dient men bij de eerstvolgende verandering van eigenaar de voorgeschreven deur te plaatsen. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur (schriftelijk) toestemming verlenen om een aangepaste deur te plaatsen in de voorgeschreven
kleur.


Artikel 7. Huismeester

Eventuele mankementen aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de huismeester. Opdrachten aan de huismeester worden uitsluitend door het bestuur gegeven. De huismeester is niet aangesteld voor privé werkzaamheden in de diverse appartementen.

 

Artikel 8. Balkons en galerijen

a. Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen.

b. Het is niet toegestaan aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels, wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen.

c. Ieder lid is verplicht zijn balkon zo te reinigen dat er geen verstopping in de waterafvoer kan ontstaan. Bij schade, hieruit voortvloeiend, aan onderliggende appartementen zal deze op de veroorzakende lid/gebruiker worden verhaald.

d. De balkonscheidingswanden dienen te allen tijde vrijgehouden te worden (vluchtweg).

e. Het is niet toegestaan op de balkons eten te bereiden, zodanig dat het leidt tot overlast, vuur, rook en geur. Er dient tevens geen geur- of stankoverlast te ontstaan door het opslaan van goederen.


Artikel 9. Huisdieren en vogels

a. De leden mogen slechts huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren en het oprichten van volières buitenshuis is niet toegestaan. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners.
Honden dienen in het gebouw te zijn aangelijnd.

b. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.


Artikel 10. De kosten

a. De kosten of vergoeding van schade, die ingevolge dit reglement of anderszins voor rekening van het desbetreffende lid komen, dienen door het lid tezamen met de eerstvolgende maandelijkse voorschotbijdrage aan de vereniging te worden voldaan.

b. Indien een lid in gebreke is zal hij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente.

c. Indien een lid zijn voorschotbijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig aan de vereniging voldoet, is het bestuur –na aanmaning c.q. ingebrekestelling- gemachtigd tot het treffen van rechtsmaatregelen. De inningskosten komen voor rekening van het betreffende lid.

d. Indien van een voormalig lid het adres niet bekend is en hij nog recht kan doen gelden op restitutie van door hem betaalde voorschotten, vervalt dat recht na 5 jaren na de verkoop van zijn appartement, tenzij alsnog wettelijke aanspraken worden gedaan. De vereniging is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar het adres van het voormalige lid. Rente over de te vorderen bedragen is niet verschuldigd.


Artikel 11. Het Bestuur en Huishoudelijk Reglement

a. Naast de bij de statuten opgedragen taken is het bestuur belast met het toezicht op de naleving van dit Huishoudelijk Reglement.

b. De Vereniging wordt bestuurd door een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer bestuurders, die voor onbepaalde tijd worden benoemd.

c. In alle gevallen waarin de Statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2004.

 

Hits: 6938