Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Major house rules

1. It is NOT allowed to park bikes, motorbikes and other articles on the galeries, in the area of the elevator, doors and staircases. Riding bikes, motorbikes etc IN the building is NOT allowed.

 

2. Tenants may only keep pets which can reasonably be housed in the apartment. Owning or keeping exotic animals is NOT allowed and you may not construct birdhouses on balcony or galery. Dogs must always be on the leash in and around the building.

 

3. Garbage bags, you have to put your garbagebags in the underground containers. Refrigerators, furniture, construction material etc. can be placed outside ONLY between the white tiles and only on wednesday-evening and thursdaymorning between 9 pm and 8 am. To prevent damaging of the wall, please do not place these materials against the wall. Paper and glass must be put in the special underground containers.

 

4. Between 10 pm and 7 am it is not allowed to make music or other disturbing noise.

 

5. All activities which create noise like hammering, drilling etc. are only permitted between the following hours:

 • on workdays: between 8 am and 8 pm. 
 • on saturday : between 8 am and 6 pm.
 • on sunday or religious holidays: between 12 noon and 6 pm.

 

6. With the exception of bathroom and kitchen, it is forbidden to put down hard floorcoverings, unless it is being laid-down as a "hovering floor" so that there is no direct contact with the underfloor and/or walls so that unnecesary noise towards the other tenants is prevented. Under carpeting an extra layer of sound-deadening under- carpeting must be used.

 

7. Laundry, flowerbaskets and other articles may NOT be placed on the outside of the balcony-railings. Also Aerials for TV or radio reception can NOT be placed on the outside of balcony- or galery- railings.

 

8. Shaking out of carpets, tablecloth, bedding material etc may only be done within the limits of balcony or galery. Don't throw bread or other foods over the balcony! It attracts only rats and other vermin.

 

9. BBQ is not allowed on balcony or galery because of smoke and smells. Storage of perishable goods, which may cause bad smells is forbidden!!

 

 

Translated from: Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging Burg. Hogguerstraat III.

Onderhoud en renovaties

Categorie: Algemeen

Vernieuwen entree's hoofdingang en boxingangen (voor en na renovatie).

 

Vernieuwen van ramen in entreeportalen alle etages (voor en na renovatie).

 

Isoleren van borstwering met pur schuim aan oostkant galerijkant (tijdens werkzaamheden en na renovatie).

 

Aanleg stadsverwarming (graafwerkzaamheden en regelunit).

 

Vervangen van hemelwaterafvoerpijpen (voor en na vervanging).

 

Servicekosten

Categorie: Algemeen

Vereniging van eigenaren en Coöp. Flatexploitatievereniging Burg. Hogguerstraat lll

 

Buiten de voorschotbijdrage voor verwarming en warmwater blijft er een restantbedrag beschikbaar.

 

Hieruit wordt het volgende betaald:

Onderhoud v.h. gebouw en noodzakelijke vernieuwingen
Huisvestingskosten Waaronder elektra/waterverbruik
Bestuur en div.kosten Vergaderkosten/Porti /kopieerkosten/diverse kosten/contributies
Belastingen Onroerend zaakbelasting
Rioolrechten
Polderlasten
Erfpachtcanon
Diverse verzekeringen Opstal/glas/ WA / Rechtsbijstand / bestuur en aansprakelijkheid VVE
Abonnementen Voor onderhoud van lift/CV installatie /Hydrofoor/ventilatie units en verlichting
Schoonmaakwerkzaamheden Van het gebouw en levering van vuilniszakken en wekelijkse afvoer van vuilnis
Administratiekosten t.b.v. Newomij Financieringen NV.
Reserveringen Bijdrage aan huismeestervereniging B.H.IV (huismeester)

 


Gebruikerverklaring

Categorie: Algemeen

Coöperatieve Flatexploitatievereniging “Burgemeester Hogguerstraat I” U.A.

 

Gebruikerverklaring, betreffende Burgemeester Hogguerstraat …….

 

Ondergetekende ……………………………………………………….., verplicht zich tot naleving van de statuten en het reglement en de besluiten van de algemene vergadering, alsmede het bij de splitsingsakte en het splitsingsreglement bepaalde en de besluiten van de vergadering der vereniging van eigenaars, een en ander voor zover die tevens op de gebruiker betrekking hebben. 

Ook verplicht ondergetekende zich het huishoudelijk reglement te zullen naleven.

 


Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te …………….

 

 

Handtekening Op ……………………………………20………

 

 

 

Bijlagen:

statuten en reglement
huishoudelijk reglement

 

Gebruikerverklaring

Categorie: Algemeen

 Vereniging van Eigenaren “Burgemeester Hogguerstraat II”

 

Gebruikerverklaring, betreffende Burgemeester Hogguerstraat …….

 

Ondergetekende ……………………………………………………….., verplicht zich tot naleving van de statuten en het reglement en de besluiten van de algemene vergadering, alsmede het bij de splitsingsakte en het splitsingsreglement bepaalde en de besluiten van de vergadering der vereniging van eigenaars, een en ander voor zover die tevens op de gebruiker betrekking hebben. 

Ook verplicht ondergetekende zich het huishoudelijk reglement te zullen naleven.

 


Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te …………….

 

 

Handtekening Op ……………………………………20………

 

 

 

Bijlagen:

statuten en reglement
huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk Reglement

Categorie: Algemeen

Van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging “Burgemeester Hogguerstraat I” U.A.

 

Artikel 1. Inleiding

a. Alle leden worden geacht de Statuten te hebben gelezen, te kennen en na te leven.

b. Alle leden worden geacht de onder hen ressorterende gebruikers op de hoogte te stellen van dit huishoudelijk reglement (verder te noemen reglement) en de gebruikers te verplichten dit reglement na te leven.

c. Waar verder in dit reglement wordt gesproken van leden wordt daaronder tevens begrepen de eigenaar(s), de gebruiker(s), bewoner(s) voor zover uit de tekst niet het tegendeel blijkt.

 

Artikel 2. Gemeenschappelijke gedeelten

a. Gemeenschappelijke gedeelten zijn die gedeelten van de gebouwen alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de Statuten niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

b. De leden zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten die in verbinding staan met de privé-gedeelten.

c. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in ruimten die hiervoor niet zijn bestemd.

d. De gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of het aanbrengen van andere voorwerpen.

e. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de algemene vergadering is verboden.

f. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, bloembakken, schijnwerpers en uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

g. Het is de leden niet toegestaan energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen.

h. Het is niet toegestaan dieren onbeheerd achter te laten.

i. De leden dienen zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien een dergelijke ruimte toch wordt verontreinigd, dient het betreffende lid deze onmiddellijk voor eigen kosten te reinigen. Is het lid nalatig dan kan het bestuur opdracht tot reiniging aan een derde geven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het nalatig lid.

j. Het is niet toegestaan liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht resp. aantal personen. Schade ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald en wel hoofdelijk op diegenen die de schade hebben veroorzaakt.

k. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken, met een maximum van 2 stuks, de avond voordat de Gemeentelijke Reinigingsdienst deze ophaalt voor de huisdeur worden gezet of op andere dagen in de daarvoor bestemde containers in de grofvuilruimte worden gedeponeerd. Ieder lid dient zelf contact op te nemen met de gemeente voor het weghalen van groot grofvuil (koelkasten, meubilair, bouwafval etc.). Dit grofvuil dient te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats op het juiste tijdstip. Glas, papier en chemisch afval dienen door de leden gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

l. De openbare weg voor de ingang van het gebouw moet vrij blijven als stop- of parkeerplaats voor ambulance, brandweerauto’s, taxi’s etc. 

m. Het is niet toegestaan het dak te betreden of anderen via de woning toegang tot het dak te verlenen, tenzij bedoeld voor het verrichten van het bestuur opgedragen werkzaamheden.

n. De in de privé brievenbus aangetroffen post, kranten, al dan niet overbodig reclamemateriaal en dergelijke, dienen door het desbetreffende lid te worden meegenomen naar zijn/haar privé-gedeelte en mogen niet worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke gedeelten. Het lid (bewoner) dient er tevens zorg voor te dragen dat de
brievenbus regelmatig wordt geleegd. 

 

Artikel 3. Geluidsoverlast

a. Ieder lid is verplicht bij zijn verblijf in- en het gebruik van zijn woning, balkon en galerij en de gemeenschappelijke gedeelten gepaste rust in acht te nemen en geen geluidsoverlast te veroorzaken. Tussen des avonds twee en twintig uur en des morgens zeven uur is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen. Het laten draaien van of rijden met motoren, bromfietsen e.d. in het gebouw is in het geheel niet toegestaan.

b. Alle werkzaamheden die overlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:
- op werkdagen van: 08.00 tot 20.00 uur
- op zaterdag van: 08.00 tot 18.00 uur
- op zon- en feestdagen van: 12.00 tot 18.00 uur

c. Behoudens in de badkamer en keuken, voor zover deze ruimten zich althans op de oorspronkelijke plaats in de woning bevinden, is het de leden verboden in de privé-gedeelten harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij zulks geschiedt op deskundige wijze met een “zwevende vloer”, zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan ontstaan voor de overige leden. Ook andere soorten vloerbedekking die – in rechtstreeks contact met de ondervloer - zelf niet voldoende geluidsisolerend vermogen bezitten om loopgeluiden of andere normale woongeluiden te dempen, moeten voorzien worden van een zogenaamd ondertapijt of ander geluiddempend materiaal zodat er geen hinder kan ontstaan voor de overige leden. Bij klachten zal een geluidsmeting plaatsvinden op basis van ongelijkheid. Als het ongelijk bij de vloereigenaar ligt, dan zijn de kosten van de geluidsmeting en van de te treffen maatregelen voor rekening van deze vloereigenaar.


Artikel 4. Verhuur/verkoop van appartementen

a. Een lid kan zijn privé-gedeelte slechts in gebruik geven aan een gebruiker nadat hij het bestuur de personalia van de desbetreffende gegagigde en andere eventueel noodzakelijke inlichtingen schriftelijk heeft verstrekt en toestemming van het bestuur heeft ontvangen.

b. Ieder lid dient een eventuele koper of nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de inhoud van het huishoudelijk reglement, alvorens de verhuur- of verkoopovereenkomst wordt getekend.


Artikel 5. Verhuizingen en verbouwingen

a. Het bepaalde in art. 3 lid b van dit reglement dient in acht te worden genomen.

b. Onverminderd wat te dier zake reeds in de Statuten is bepaald, zijn verbouwingen door het lid aan gemeenschappelijke zaken (waaronder c.v.-radiatoren, leidingwerk e.d.) en van de privé-gedeelten slechts toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd vooraf en op kosten van de aanvrager welke hiervan vooraf in kennis wordt gesteld, bouwtechnisch advies in te winnen. Onder “verbouwingen” worden te dezen onder verstaan het uitbreken casu quo wijzigen en/of plaatsen van muren en/of kozijnen, radiatoren leidingwerk e.d. Indien verbouwingen, die zonder voorafgaande toestemming van het bestuur hebben plaatsgevonden, leiden tot kosten voor herstel of het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, komen deze kosten voor rekening van het desbetreffende lid.

c. Het bestuur behoudt zich het recht voor bij een verbouwing de eis te stellen, dat vervoer van bouwmaterialen, afval etc. buitenom geschiedt en niet via de gemeenschappelijke gedeelten en liften.

d. Verbouwingswerkzaamheden in/van een appartement moeten beperkt blijven tot een tijdsduur van 30 werkbare dagen per 12 maanden.

e. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan het eigendom van derden of aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden toegebracht. Het lid dient deze schade op eerste aanmaning van het bestuur te herstellen ten genoegen van de vereniging, dan wel de door de vereniging betaalde kosten van herstel te voldoen.

f. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan een ander privé-gedeelte wordt toegebracht. Het lid dient, in voorkomende gevallen, deze schade binnen een maand te vergoeden aan het desbetreffende lid.

 

Artikel 6. Privé-gedeelten

a. Ieder lid is gehouden de woning overeenkomstig de bestemming te gebruiken en zich daarbij te gedragen naar hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en in dit reglement. b. Het schilderen van de buitenzijde van de woningen en garages geschiedt in opdracht van het bestuur. Het aanbrengen van een andere verfkleur is
niet toegestaan.

c. Ieder lid is gehouden om zijn appartement door niet meer personen te laten bewonen, dan volgens algemeen aanvaardbare normen acceptabel wordt geacht.

d. Het is verboden in de privé-gedeelten, garages en bergruimten bezigheden uit te voeren, dan wel gevaarlijke en/of onwelriekende stoffen op te slaan, welke hinder of gevaar voor andere bewoners kunnen veroorzaken.

e. Ieder lid is verplicht voorzieningen te treffen opdat bij zijn afwezigheid bekend is wie door hem/haar gemachtigd is om zijn privé-gedeelte te betreden bij situaties welke nadelige invloed kunnen hebben op het gebouw of op andere privé-gedeelten, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

f. Het is elk lid verboden aan de buitenzijde van het balkon een (schotel)antenne te hebben of te plaatsen. De leden mogen uitsluitend goedgekeurde kabels en aansluitingen casu quo versterkers te gebruiken teneinde geen storingen te veroorzaken. Overigens is ieder appartement voorzien van een eigen KTA-aansluiting.

g. Het is niet toegestaan afzuigkappen, was- of droogautomaten e.d. aan te sluiten op de gemeenschappelijke luchtkanalen. 

h. Het aanbrengen van nieuwe kozijnen, of balkondeuren is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij het aanbrengen van nieuwe kozijnen is bovendien toestemming vereist van Bouw- en Woningtoezicht van het stadsdeel.

i. Het is niet toegestaan een afwijkende voordeur te plaatsen. In het geval dat dit in het verleden is gebeurd, dient men bij de eerstvolgende verandering van eigenaar de voorgeschreven deur te plaatsen. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur (schriftelijk) toestemming verlenen om een aangepaste deur te plaatsen in de voorgeschreven
kleur.


Artikel 7. Huismeester

Eventuele mankementen aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de huismeester. Opdrachten aan de huismeester worden uitsluitend door het bestuur gegeven. De huismeester is niet aangesteld voor privé werkzaamheden in de diverse appartementen.

 

Artikel 8. Balkons en galerijen

a. Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen.

b. Het is niet toegestaan aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels, wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen.

c. Ieder lid is verplicht zijn balkon zo te reinigen dat er geen verstopping in de waterafvoer kan ontstaan. Bij schade, hieruit voortvloeiend, aan onderliggende appartementen zal deze op de veroorzakende lid/gebruiker worden verhaald.

d. De balkonscheidingswanden dienen te allen tijde vrijgehouden te worden (vluchtweg).

e. Het is niet toegestaan op de balkons eten te bereiden, zodanig dat het leidt tot overlast, vuur, rook en geur. Er dient tevens geen geur- of stankoverlast te ontstaan door het opslaan van goederen.


Artikel 9. Huisdieren en vogels

a. De leden mogen slechts huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren en het oprichten van volières buitenshuis is niet toegestaan. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners.
Honden dienen in het gebouw te zijn aangelijnd.

b. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.


Artikel 10. De kosten

a. De kosten of vergoeding van schade, die ingevolge dit reglement of anderszins voor rekening van het desbetreffende lid komen, dienen door het lid tezamen met de eerstvolgende maandelijkse voorschotbijdrage aan de vereniging te worden voldaan.

b. Indien een lid in gebreke is zal hij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente.

c. Indien een lid zijn voorschotbijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig aan de vereniging voldoet, is het bestuur –na aanmaning c.q. ingebrekestelling- gemachtigd tot het treffen van rechtsmaatregelen. De inningskosten komen voor rekening van het betreffende lid.

d. Indien van een voormalig lid het adres niet bekend is en hij nog recht kan doen gelden op restitutie van door hem betaalde voorschotten, vervalt dat recht na 5 jaren na de verkoop van zijn appartement, tenzij alsnog wettelijke aanspraken worden gedaan. De vereniging is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar het adres van het voormalige lid. Rente over de te vorderen bedragen is niet verschuldigd.


Artikel 11. Het Bestuur en Huishoudelijk Reglement

a. Naast de bij de statuten opgedragen taken is het bestuur belast met het toezicht op de naleving van dit Huishoudelijk Reglement.

b. De Vereniging wordt bestuurd door een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer bestuurders, die voor onbepaalde tijd worden benoemd.

c. In alle gevallen waarin de Statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2004.

 

Locatie en bereikbaarheid

Categorie: Algemeen

Vanuit de Burg. Hogguerstraat zijn de verbindingen met het openbaar vervoer (tram, metro en trein) en per auto (ligging flats nabij de rondweg van Amsterdam / A10) ideaal.

Per Auto

Via de Burg. Roêlstraat en de afslag S 105 komt U op de rondweg van Amsterdam met verbindingen met Zaanstreek, Gooi en Den Haag / Rotterdam.

From Address: To:

Parkeergelegenheid

Tussen de gebouwen bevinden zich ruime parkeervoorzieningen, hier is een blauwe zone ingesteld. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. In de blauwe zones mag u maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Wilt u langer staan? Dan hebt u een ontheffing blauwe zone nodig. U kunt alleen een ontheffing aanvragen voor de blauwe zone waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. De ontheffing is alleen geldig in de blauwe zone waarvoor u hem aanvraagt.

Parkeerruimte

De blauwe zone geldt alleen op de volgende tijden:

 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur.
 • Burgemeester Cramergracht: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 

Openbaar vervoer

 Met tramlijn 13 bereikt U zonder overstappen in 15-20 minuten het Paleis op de Dam in hartje Amsterdam en in 25-30 minuten bereikt U het Centraal Station. Tramlijnen 7 en 14 stoppen op ca. 10 minuten loopafstand van de Burg. Hogguerstraat.

Metrostation Jan van Galenstraat ligt op 5 minuten loopafstand van de Burg. Hogguerstraat. Metrolijn 50 (Sloterdijk - Het Gein / Zuid Oost) heeft 10-minutenverbindingen met de NS- stations Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Lelylaan.Vanaf deze stations is men in enkele minuten op het Centraal Station, of op Schiphol.
Genoemde metrolijn biedt tevens de mogelijkheid om files op de rondweg van Amsterdam te omzeilen , bijvoorbeeld, zonder overstappen snel te reizen naar het VU-ziekenhuis / WTC / RAI (15 minuten), of iets verder naar het voetbalstadion Arena, de NS-stations Duivendrecht en Bijlmer, Het Gein / Zuid Oost en het Bijlmerpark.

Met buslijn 64 bereikt u zonder overstappen in 15 minuten Station Lelylaan of Station Sloterdijk

Zie OV9292.nl voor dienstregeling. 

Wonen in de Burgemeester Hogguerstraat

Categorie: Algemeen

De Burgemeester Hogguerstraat in Amsterdam-Slotermeer bestaat uit in totaal drie flatgebouwen met elk dertien verdiepingen. Ieder gebouw bevat 169 appartementen, waarvan 39 met twee kamers (totale oppervlakte 50 m²), 117 met drie of vier kamers (85 m²) en 13 met vijf kamers (90 m²).

De appartementen beschikken over een eigen bergruimte in de onderbouw. De gebouwen staan aan de noordzijde van de Sloterplas. De bouw ervan werd in 1966 voltooid.

BH in aanbouw

Over de totale breedte van ieder appartement bevindt zich een royaal balkon op het westen, waarop het vooral in voorjaar en zomer goed toeven is. De gebouwen zijn dusdanig gelegen dat er sprake is van een riant, panoramisch uitzicht over de Sloterplas. Daarvan kan men niet alleen overdag genieten maar zeker ook 's avonds wanneer in de wijde omgeving de verlichting is ontstoken. De zonsondergangen zijn een (vaak) dagelijks terugkerende belevenis op zich!

 hogguerstraat-luchtfoto-banner3 gebouwen met vrij uitzicht over de sloterplas.

Automatische deuren die met een Tag ( elektronische sleutel) geopend kunnen worden, geven toegang tot de gebouwen en de bergruimten. De galerijen zijn bereikbaar door middel van een tweetal liften. De appartementen zijn voorzien van centrale warmwatervoorziening en centrale stadsverwarming. Met uitzondering van de tweekamerappartementen, beschikt elke flat over een badkamer met ligbad.

 

Recreatie- en sportmogelijkheden

Aan de Sloterplas is het in allerlei opzichten goed wonen. Een wandeling door het rondom de plas gelegen Sloterpark ('rondje Sloterplas', ca. 6 km.) is een bekend fenomeen. Ook skeelerliefhebbers komen in het Sloterpark ruimschoots aan hun trekken.Vanuit de Burg.Hogguerstraat is het ongeveer 15 minuten lopen naar het Sloterparkzwembad dat zomer en winter is geopend. De talrijke fietspaden nodigen uit tot het maken van een mooie fietstocht naar het Nieuwe Meer en Amsterdamse Bos of recreatiegebied Spaarnwoude.

Door het stadsdeel worden voorts voor jong en oud diverse (groeps-) activiteiten georganiseerd op het gebied van cultuur, recreatie en sport.

Haven Volop mogelijkheden voor watersport op de sloterplas.

 

Winkelen

Op 15 minuten loopafstand vindt U Plein 45. Hier bevindt zich een overdekt winkelcentrum en een dagmarkt. Tevens zijn op Plein 45 het Tuinstadhuis met een loket voor alle burgerzaken de Openbare Bibliotheek is in de Honingraat op de slotermeerlaan gevestigd.

Aan de westzijde van de Sloterplas vindt U het gedeeltelijk overdekte winkelcentrum van Osdorp met aangrenzende winkelstraten. Ook zijn daar het Cultureel Centrum 'De Meervaart' en de Openbare Bibliotheek gevestigd.

 

Ten slotte

Wellicht is bovenstaande toelichting op de vele aantrekkelijke kanten van het wonen aan de Sloterplas, voor U aanleiding de Burg. Hogguerstraat te betrekken bij Uw zoektocht naar een andere koopwoning in groen Amsterdam-West!

3-gebouwen-banner3 gebouwen met vrij uitzicht over de sloterplas.

 

Nieuwe bewoners

Categorie: Algemeen

Welkom in uw nieuwe woning aan de Burgemeester Hogguerstraat.

Wij hopen dat u hier de komende jaren met plezier zult wonen. Als nieuwe bewoner wilt u misschien beginnen met uw appartement wat op te knappen of misschien wel behoorlijk te vernieuwen. Een goed beheer en onderhoud van uw appartement juichen wij alleen maar toe. Maar omdat u een appartement heeft binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een Coöperatieve Vereniging van Eigenaren, willen wij u vragen om rekening te houden met de andere bewoners en met de reglementen van de VvE Hogguerstraat. In de wetenschap dat u tijdens de verhuizing wel wat anders te doen hebt dan eerst alle reglementen te lezen, willen wij u helpen door de belangrijkste regels en aandachtspunten tijdens de verhuizing/verbouwing even voor u op een rijtje te zetten.

 

Belangrijkste aandachtspunten:

 • Galerij, trappenhuis en lift schoon houden met name tijdens verbouwingen. Bij het niet nakomen van de reglementen worden de kosten van schoonmaken bij u in rekening gebracht.
 • Het aan de buitenkant van uw appartement wijzigen van kleuren aan deuren, muren en kozijnen is verboden. Wijzigingen aan de voorgevel zijn niet toegestaan met uitzondering van het plaatsen van dubbel glas. Wijzigingen aan achterzijde (balkonzijde) alleen na aanvraag en goedkeuring van het bestuur. Tevens de aanvraag sturen naar de technisch beheerder.
 • Aan hoofdleidingen, zoals standleidingen, CV leidingen, hoofd koud en warmwaterleidingen en de hoofdgasleiding, mag alleen in opdracht van de technisch beheerder of na overleg met de huismeester worden gewerkt en dan alleen door met een door hen aangewezen installateur.
 • Harde vloerbedekking zoals plavuizen, parket e.d. zijn niet toegestaan.
 • De intercom mag niet gewijzigd of losgekoppeld worden.
 • Alle reparaties die voortvloeien uit het niet nakomen van de VvE reglementen worden bij u in rekening gebracht.
 • Grof huisvuil zoals bankstellen, kasten maar ook verbouwingsafval e.d. mogen niet in de containerruimte worden geplaatst. Grof huisvuil kunt u op woensdagavond na 21.00 uur tot donderdagochtend voor 8.00 uur op de stoep bij de vuilcontainerruimte neerzetten. Beslist niet eerder!
 • Voor bouwafval moet u de gemeentereiniging bellen. Tel. 14020.
 • Honden moeten in het gebouw aan de lijn worden gehouden.
 • Het plaatsen van een schotelantenne is niet toegestaan.
 • Barbecuëen op het balkon is om veiligheidsredenen verboden.

 

Tijdstippen voor verbouwing / verhuizing om u aan te houden in verband met geluidsoverlast:

 • ma. t/m vr. van 8:00 uur t/m 20:00 uur
 • Za. van 8:00 uur t/m 18:00 uur
 • Zo. van 12:00 uur t/m 18:00 uur

 

Englisch Translation: Major house rules

 

Belangrijk; (i.v.m. calamiteiten en toegang tot gebouw)
Regel zo snel mogelijk de volgende twee zaken met de huismeester:

 1. Geef door waar U (en/of de huurder van uw woning) telefonisch bereikbaar bent en laat de (toegangs-) TAGS meteen op uw eigen naam zetten.
 2. Tags op naam van de vorige eigenaar worden namelijk geblokkeerd. U hebt dan géén toegang meer tot het gebouw.

 

Natuurlijk kunt u voor klachten en/of vragen altijd bij de huismeester terecht. De huismeester is gewoonlijk te bereiken tijdens zijn spreekuur op werkdagen van 9:00 uur tot 10:00 uur en van 16:00 uur tot 16:30 uur. In urgente situaties kunt u de huismeester altijd bellen ( telefoonnummers, zie contact pagina). Mocht de huismeester afwezig zijn en is de zaak dringend, dan kunt u bellen met de technisch beheerder van onze flats/gebouwen in de Hogguerstraat.

Complex Beheer

Categorie: Algemeen

Huismeester:  Naast de normale werkzaamheden die hij verricht (zoals controleren van de technische installaties, toezicht op het onderhoud van de gebouwen, contacten leggen met Intrema, verrichten van kleine reparaties) houdt hij ook contact met de resp. besturen en geeft adviezen over het onderhoud en vervanging van allerlei op technisch gebied. 

Hij is het aanspreekpunt voor bewoners die defecten/storingen melden, zet opdrachten uit voor reparaties en controleert de uitvoering hiervan. Hij is bereikbaar op de hierboven aangegeven tijdstippen.

 

 

 

In noodgevallen en buiten kantooruren kunt u rechtstreeks één van deze nummers bellen, maar - let wel - alleen in noodgevallen!

Burgemeester Hogguer

Categorie: Algemeen

Nu u al een tijdje in deze straat woont of hier gaat wonen, denkt u vast wel eens: "Wie was die Burgemeester Hogguer nou eigenlijk?" Als je op het internet gaat zoeken naar de naam Hogguer komt je maar een paar websites tegen, waar heel beperkt informatie over deze persoon te zien is. Meestal kom je uit op het Gemeentearchief van Amsterdam, maar ik kreeg al snel door dat deze burgemeester ook iets met de Nederlandsche Bank te maken had. Sterker nog, hij blijkt de eerste president directeur van de Nederlandsche Bank geweest te zijn. Via de Nederlandsche Bank is de informatie in dit artikel dan ook verkregen.

Lees meer...

Huishoudelijk Reglement

Overzicht van de voornaamste huisregels (versie mei 2018)

 1. Het is verboden fietsen, bromfietsen en andere voorwerpen te plaatsen op galerijen, in lifthallen en trappenhuis. Het rijden met fietsen, bromfietsen e.d. in het gebouw is evenmin toegestaan.
 2. Bewoners mogen alleen huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren is niet toegestaan evenmin als het oprichten van volières buitenshuis. Honden moeten in en rond het gebouw altijd zijn aangelijnd.
 3. Vuilniszakken met huishoudelijk afval , papier, glas of plastic kunt u dagelijks in de ondergrondse containers deponeren voor het gebouw. Groot huisafval (koelkasten, meubilair, bouwafval etc.) mogen uitsluitend op woensdagavond  en donderdagochtend voor 7.30 uur  binnen de daarvoor bestemde witte straattegels geplaatst worden. Om beschadiging aan de pui te voorkomen mag grofvuil niet tegen de pui geplaatst worden.
 4. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
 5. Alle werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden: op werkdagen: van 08.00 tot 20.00 uur, op zaterdag: van 08.00 tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen: van 12.00 tot 18.00 uur
 6. Het is - uitgezonderd van badkamer en keuken - verboden harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij er op deskundige wijze gebruik wordt gemaakt van een ‘zwevende vloer’ zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en/of de muren en er geen geluidshinder kan ontstaan voor de overige bewoners. Vast tapijt dient te zijn voorzien van geluiddempend ondertapijt.
 7. Het is verboden aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen. Evenmin is het toegestaan aan de buitenzijde van balkons en galerijen een (schotel)antenne te plaatsen.
 8. Het kloppen of uitslaan van kleden, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen. Er mag  geen brood of andere etenswaren naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken en/of -kastjes of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.
 9. Het aansluiten van afzuigkappen  en droogautomaten op het centrale ventilatiekanaal is niet toegestaan.
 10. Er mag op de balkons of galerijen niet worden gebarbecued. Ook het opslaan van goederen op de balkons die stankoverlast kunnen veroorzaken is verboden.

 

(Bron: Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging“Burgemeester Hogguerstraat III” U.A.)

 

Major house rules (version may  2018)

 1. It is NOT allowed to park  bikes, motorbikes and other articles on the galeries, in the area of the elevator, doors and staircases. Riding bikes, motorbikes etc IN the building is NOT allowed.
 2. Tenants may only keep pets which can reasonably be housed in the apartment. Owning or keeping exotic animals is NOT allowed and you may not construct birdhouses on balcony or galery. Dogs must always be on the leash in and around the building.
 3. Garbage bags. Outside  are 6 underground  containers. There is 24/7  possibility to put your waste in these containers. Please, do recycle! Text and colourcodes will help you. Do NOT overfill your bags.
 4.  (Refrigerators, furniture, construction material etc. can be placed outside ONLY between the white tiles and only on  wednesday-evening or thursdaymorning before 8 am. To prevent damaging of the wall, please do not place these materials against the wall.Paper and glass must be put in the special underground containers.
 5. Between 10 pm and 7 am it is not allowed to make music or other  disturbing noise .     
 6. All activities which create noise like hammering, drilling etc. are only permitted between the following hours: on workdays: between 8 am and 8 pm, on saturday: between 8 am and 6 pm and on sunday or religious holidays: between 12 noon and 6 pm.
 7. With the exception of bathroom and kitchen, it is forbidden to put down  hard floorcoverings, unless it is being laid-down as a “hovering floor” so that there is no direct contact with the underfloor and/or walls so that unnecesary noise towards the other tenants is prevented. Under carpeting an extra layer of sound-deadening under-carpeting must be used.
 8. Laundry, flowerbaskets and other articles may NOT be placed on the  outside of the balcony-railings. Also Aerials for TV or radio reception can NOT be placed on the  outside of balcony- or galery-railings.
 9. Shaking out of carpets, tablecloth, bedding material etc may only be done within the limits of balcony or galery. Don't throw anything at all over the balcony! It attracts  rats and other vermin.
 10. BBQ is not allowed on balcony or galery because of smoke and smells.  Storage of perishable goods, which may cause bad smells is forbidden!!   
 11. The use of a cookerhood or washdryer connected to the  ventilationsystem is strictly forbidden.  

 

Translated from: Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging  Burg. Hogguerstraat III.

 

Huishoudelijk Reglement

Categorie: Algemeen

Van de Vereniging van Eigenaren Burgemeester Hogguerstraat Gebouw II

 

Artikel 1. Inleiding

a. Alle leden worden geacht de Statuten te hebben gelezen, te kennen en na te leven.
b. Alle leden worden geacht de onder hen ressorterende gebruikers op de hoogte te stellen van dit huishoudelijk reglement (verder te noemen: "reglement") en deze gebruikers te verplichten dit reglement na te leven.
c. Waar verder in dit reglement wordt gesproken van leden wordt daaronder tevens begrepen de eigenaar(s), de gebruiker(s), bewoner(s) voorzover uit de tekst niet het tegendeel blijkt.

 

Artikel 2. Gemeenschappelijke gedeelten

a. Gemeenschappelijke gedeelten zijn die gedeelten van de gebouwen alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de Statuten niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
b. De leden zijn verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten die in verbinding staan met privé gedeelten.
c. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen te plaatsen in ruimten die hiervoor niet zijn bestemd.
d. De gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of het aanbrengen van andere voorwerpen.
e. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de algemene vergadering is verboden.
f. Het aanbrengen van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, bloembakken, schijnwerpers en uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur.
g. Het is de leden niet toegestaan energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen.
h. Het is niet toegestaan dieren onbeheerd achter te laten.
i. De leden dienen zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien een dergelijke ruimte toch wordt verontreinigd, dient het betreffende lid deze onmiddellijk voor eigen kosten te reinigen. Is het lid nalatig dan kan het bestuur opdracht tot reiniging aan een derde geven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het nalatige lid.
j. Het is niet toegestaan liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht resp. aantal personen. Schade ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald en wel hoofdelijk op diegenen die de schade hebben veroorzaakt.
k. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken, met een maximum van twee (2) stuks, de avond voordat de Gemeentelijke Reinigingsdienst deze ophaalt voor de huisdeur worden gezet of op andere dagen in de daarvoor bestemde containers in de grofvuilruimte worden gedeponeerd. Ieder lid dient zelf contact op te nemen met de gemeente voor het weghalen van groot grofvuil
(koelkasten, meubilair, bouwafval etc.) Dit grofvuil dient te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats op het juiste tijdstip. Glas, papier en chemisch afval dienen door de leden gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
l. De openbare weg voor de ingang van het gebouw moet vrij blijven als stop- of parkeerplaats voor ambulance, brandweerauto's, taxi's etc.
m. Het is niet toegestaan het dak te betreden of anderen via de woning toegang tot het dak te verlenen, tenzij bedoeld voor het verrichten van door het bestuur opgedragen werkzaamheden.
n. De in de privé brievenbus aangetroffen post, kranten, al dan niet overbodig reclamemateriaal en dergelijke, dienen door het desbetreffende lid te worden meegenomen naar zijn/haar privé gedeelte en mogen niet worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke gedeelten. Het lid (bewoner) dient er tevens zorg voor te dragen dat de brievenbus regelmatig wordt geleegd. 


Artikel 3. Geluidsoverlast

a. Ieder lid is verplicht bij zijn verblijf in en het gebruik van zijn woning, balkon en galerij en de gemeenschappelijke gedeelten gepaste rust in acht te nemen en geen geluidsoverlast te veroorzaken. Tussen des nachts vier en twintig uur en des morgens zeven uur is het niet toegestaan muziek en/of storende geluiden voort te brengen.
b. Alle werkzaamheden die overlast veroorzaken zoals boren, timmeren etc. zijn alleen toegestaan op de volgende tijden:
- op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur;
- op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur;
- op zon- en feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur.
c. Behoudens in de badkamer en keuken, voor zover deze ruimten zich althans op de oorspronkelijke plaats in de woning bevinden, is het de leden verboden in de privé gedeelten harde vloerbedekking aan te brengen, tenzij zulks geschiedt op deskundige wijze met een "zwevende vloer", zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan
ontstaan voor de overige leden. Ook andere soorten vloerbedekking die in rechtstreeks contact met de ondervloer zelf niet voldoende geluidsisolerend vermogen bezitten om loopgeluiden of andere normale woongeluiden te dempen, moeten voorzien worden van een zogenaamd ondertapijt of ander geluiddempend materiaal zodat er geen hinder kan ontstaan voor de overige leden.

 

Artikel 4. Verhuur/verkoop van appartementen

a. Een lid kan zijn privé gedeelte slechts in gebruik geven aan een gebruiker nadat hij het bestuur de personalia van de desbetreffende gegadigde en andere eventueel noodzakelijke inlichtingen schriftelijk heeft verstrekt en toestemming van het bestuur heeft ontvangen.
b. Ieder lid dient een eventuele koper of nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de inhoud van het huishoudelijk reglement, alvorens de verhuur of verkoopovereenkomst wordt getekend.


Artikel 5. Verhuizingen en verbouwingen

a. Het bepaalde in art. 3 lid b van dit reglement dient in acht te worden genomen.
b. Onverminderd wat te dier zake reeds in de Statuten is bepaald, zijn verbouwingen door het lid aan gemeenschappelijke zaken (waaronder CV-radiatoren, leidingwerk e.d.) en van de privé gedeelten slechts toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging. Het bestuur is gerechtigd vooraf en op kosten van de aanvrager welke hiervan vooraf in kennis wordt gesteld, bouwtechnisch advies in te winnen. Onder "verbouwingen" worden te dezen onder meer verstaan het uitbreken casu quo wijzigen en/of plaatsen van muren en/of kozijnen, radiatoren leidingwerk e.d. Indien verbouwingen, die zonder voorafgaande toestemming van het bestuur hebben plaatsgevonden, leiden tot kosten voor herstel of het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, komen deze kosten voor rekening van het desbetreffende lid.
c. Het bestuur behoudt zich het recht voor bij een verbouwing de eis te stellen, dat vervoer van bouwmaterialen, afval etc. buitenom geschiedt en niet via de gemeenschappelijke gedeelten en liften.
d. Verbouwingswerkzaamheden in/van een appartement moeten beperkt blijven tot een tijdsduur van dertig (30) werkbare dagen per twaalf (12) maanden.
e. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing, is aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan het eigendom van derden of aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden toegebracht. Het lid dient deze schade op eerste aanmaning van het bestuur te herstellen ten genoegen van de vereniging, dan wel de door de vereniging betaalde kosten van herstel te voldoen.
f. Het lid dat opdracht heeft gegeven voor een verbouwing is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die ten gevolge van de werkzaamheden aan een ander privé gedeelte wordt toegebracht. Het lid dient, in voorkomende gevallen, deze schade binnen een maand te vergoeden aan het desbetreffende lid.


Artikel 6. Privé gedeelten

a. Ieder lid is gehouden de woning overeenkomstig de bestemming te gebruiken en zich daarbij te gedragen naar hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en in dit reglement.
b. Het schilderen van de buitenzijde van de woningen en garages geschiedt in opdracht van het bestuur. Het aanbrengen van een andere verfkleur is niet toegestaan.
c. Ieder lid is gehouden om zijn appartement door niet meer personen te laten bewonen, dan volgens algemeen aanvaardbare normen acceptabel wordt geacht.
d. Het is verboden in de privé gedeelten, garages en bergruimten bezigheden uit te voeren, dan wel gevaarlijke en/of onwelriekende stoffen op te staan, welke hinder of gevaar voor de andere bewoners kunnen veroorzaken.
e. Ieder lid is verplicht voorzieningen te treffen opdat bij zijn afwezigheid bekend is wie door hem/haar gemachtigd is om zijn privé gedeelte te betreden bij situaties welke nadelige invloed kunnen hebben op het gebouw of op andere privé gedeelten, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.
f. Het is eik lid verboden aan de buitenzijde van het balkon een (schotel)antenne te hebben of te plaatsen. De leden mogen uitsluitend goedgekeurde kabels en aansluitingen casu quo versterkers gebruiken teneinde geen storingen te veroorzaken. Overigens is ieder appartement voorzien van een eigen KTA aansluiting.
g. Het is niet toegestaan afzuigkappen, was of droogautomaten e.d. aan te sluiten op de gemeenschappelijke luchtkanalen.
h. Het aanbrengen van nieuwe kozijnen, of balkondeuren is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij het aanbrengen van nieuwe kozijnen is bovendien toestemming vereist van Bouw- en Woningtoezicht van het stadsdeel.


Artikel 7. Huismeester

Eventuele mankementen aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de huismeester. Opdrachten aan de huismeester worden uitsluitend door het bestuur gegeven. De huismeester is niet aangesteld voor privé werkzaamheden in de diverse appartementen.


Artikel 8. Balkons en galerijen

a. Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is niet toegestaan buiten de balkons, galerijen of ramen.
b. Het is niet toegestaan aan de buitenzijde van de balkons, galerijen en gevels, wasgoed, bloembakken of andere voorwerpen op te hangen en schotelantennes aan of op de balkons.
c. leder lid is verplicht zijn balkon zo te reinigen dat er geen verstopping in de waterafvoer kan ontstaan. Bij schade, hieruit voortvloeiend, aan onderliggende appartementen zal deze op de veroorzakende lid/gebruiker worden verhaald.
d. De balkonscheidingswanden dienen te allen tijde vrijgehouden te worden (vluchtweg).
e. Het is niet toegestaan op de balkons eten te bereiden, zodanig dat het leidt tot overlast, vuur, rook en geur. Er dient tevens geen geur- of stankoverlast te ontstaan door het opslaan van goederen.


Artikel 9. Huisdieren en vogels

a. De leden mogen slechts huisdieren houden die in de woning redelijkerwijs kunnen worden gehuisvest. Het hebben of houden van exotische dieren en het oprichten van volières buitenshuis is niet toegestaan. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners. Honden dienen in het gebouw te zijn aangelijnd.
b. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken of het los uitstrooien van voer is niet toegestaan.


Artikel 10. De kosten

a. De kosten of vergoeding van schade, die ingevolge dit reglement of anderszins voor rekening van het betreffende lid komen, dienen door het lid tezamen met de eerstvolgende maandelijkse voorschotbijdrage aan de vereniging te worden voldaan.
b. Indien een lid in gebreke is zal hij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente.
c. Indien een lid zijn voorschotbijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig aan de vereniging voldoet, is het bestuur na aanmaning c.q. ingebrekestelling gemachtigd tot het treffen van rechtsmaatregelen. De inningskosten komen voor rekening van het betreffende lid.
d. Indien van een voormalig lid het adres niet bekend is en hij nog recht kan doen gelden op restitutie van door hem betaalde voorschotten, vervalt dat recht na vijf (5) jaren na de verkoop van zijn appartement, tenzij alsnog wettelijke aanspraken worden gedaan. De vereniging is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar het adres van het voormalige lid. Rente over de te vorderen bedragen is niet verschuldigd.

 

Artikel 11. Het Bestuur en Huishoudelijk Reglement

a. Naast de bij de Statuten opgedragen taken is het bestuur belast met het toezicht op de naleving van dit Huishoudelijk Reglement.
b. De Vereniging wordt bestuurd door een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer bestuurders, die voor onbepaalde tijd worden benoemd.
c. In alle gevallen waarin de Statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Toevoegingen/aanpassingen op het huishoudelijk reglement

Zoals goedgekeurd met meerderheid van stemmen door de leden ter Vergadering van Eigenaars d.d. 23 september 2009

 

1. Ter verbetering

A. Het verminderen van de anonimiteit van wonen/meer en betere communicatie.

 • In geval van verhuur aan derden, gaat het bestuur strikt handhaven op verplichte opgave door eigenaar aan de VvE van de namen van de feitelijke bewoners van een appartement + ondertekening door deze bewoners van een gebruikersverklaring, (artikelen 24-25-26 Modelsplitsingsreglement 1992) Op het niet naleven van deze artikelen wordt een boetebedrag gesteld van EUR 1000.- (eenduizend euro).
 • Een duidelijker onderstrepen van het wettelijk geregelde lidmaatschap van de VvE en wel door:
  • nieuwe bewoners bij het betrekken van hun appartement, uit te nodigen om kennis te komen maken met het bestuur
  • vertrekkende bewoners te vragen de verkoop van het appartement, datum verhuizing etc. tijdig te melden aan het bestuur
  • te vragen om in het belsysteem bij de entree de huisnummers + bijbehorende actuele namen van bewoners op te nemen
  • te vragen om aan/naast de toegangsdeur van het appartement de namen van de bewoner(s) te vermelden
  • voortzetting van het periodieke 'etage-vertegenwoordigers' overleg (informatie - aanspreekbaarheid - versnelling communicatie)
  • voortzetting van het initiatief om jaarlijks een speciale informatiebijeenkomst voor nieuwe bewoners te organiseren
  • voortzetting van het maandelijks inloop-spreekuur voor bewoners-eigenaren
  • voortzetting acties naar de eigenaren toe, om zo veel mogelijk de jaarlijkse de ALV te bezoeken.


B. Aandacht voor speciaal die Reglementen, die bij niet-naleving aanleiding geven tot extra kosten voor VvE als geheel:

 • Specifieke overlast voor andere bewoners (zie onderzoek januari 2009).
 • Onveiligheid in het gebouw.
 • Nieuwe bewoners krijgen een handleiding uitgereikt met regels waaraan men zich te houden heeft.
 • Bij verbouwing en vernieuwing van het appartement en wel in het bijzonder:
  • werktijden
  • aan en afvoer materialen/ gebruik van de lift
  • vervuiling gemeenschappelijke gedeelten
  • het zonder toestemming veranderen van gemeenschappelijke zaken zoals gevels, deuren, ramen verwarming, etc.
 • Iedere eigenaar is verplicht privé gedeelten behoorlijk te onderhouden (binnen en buiten).
 • Vuil afvoer (groot en klein) mag alleen plaats vinden op de daartoe vastgestelde dagen, tijden en aangegeven plaatsen.
 • Harde vloeren (zoals steen/parket) zijn niet toegestaan. Dit om contactgeluiden en overlast te voorkomen. Bij klachten van (beneden)buren zullen er maatregelen genomen moeten worden om die overlast te voorkomen. Bij aanhoudende klachten/onvoldoende maatregelen ter oplossing van de overlast, kan het bestuur uiteindelijk schriftelijk opdragen de vloer te verwijderen.
 • Op de galerijen, trapportalen en bij de entree, geen objecten plaatsen zoals fietsen, winkelwagens, kinderbuggy's, bloempotten etc. Dit bevordert een gemakkelijke doorgang van andere bewoners, het komt de veiligheid in het gebouw ten goede bij calamiteiten en het maakt er het werk van de schoonmaakdienst beslist gemakkelijker op.
 • Geen schotelantennes en geen airco aan of op de balkons.

 

2. Wat gebeurt er als men zich niet aan deze regels houdt?

Bij duidelijke overtreding van bovengenoemde regels ontvangt de overtreder een schriftelijke waarschuwing
van het bestuur.

 • Wordt geen gevolg gegeven aan de waarschuwing, c.q. valt men in herhaling, dan wordt betrokkene ter verantwoording geroepen. Hiervan wordt een dossier bijgehouden.
 • Bij het niet overleggen van een gebruikersverklaring, wordt een boete van EUR 1000.- (eenduizend euro) (sanctie) voorgesteld.

In dit geval komt er eerst een aangetekend schrijven. Volgt binnen 1 (één) maand na dato van het aangetekend schrijven, niet de gevraagde gebruikersverklaring, dan
vindt de oplegging van de boete plaats. Zie ook art. 24-25-26 (inhoud) en art 29 (procedure) Algemeen Reglement VvE 1992. Iedere maand dat de situatie voortduurt - dus geen aanlevering gebruikersverklaring - wordt de boete met EUR 1000,- (eenduizend euro) verhoogd.


3. Enkele algemene punten

In het algemeen geldt dat bij mogelijke problemen, bewoners/eigenaren eerst onderling proberen met elkaar tot een oplossing te komen, alvorens het bestuur in te schakelen voor het 'handhavingsbeleid'. Het bestuur zal op de eerstvolgende jaarlijkse ALV verslag doen over het hier geschetste handhavingsbeleid.
Op basis van de ervaringen volgen al of niet voorstellen tot bijstelling. Volledigheidshalve zij tot slot vermeld wat 'sowieso' in alle situaties het volgende van toepassing is:

Iedere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers aansprakelijk voor de schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder veroorzaakt is door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten of zijn personeel en hij is verplicht, maatregelen te nemen of te dulden, die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen, (art. 16).


BESLUITEN van de ALV/VvE, Burg. Hogguerstraat II

Er wordt besloten tot het opleggen van EUR 1000,- (eenduizend euro) boete bij het niet verstrekken van een getekende gebruikersverklaring (e.e.a. conform de artikelen 24-25-26 Modelreglement 1992) Voor iedere maand die volgt en niet wordt voldaan aan het verzoek om deze gebruikersverklaring, wordt de boete met EUR 1000.-
(eenduizend euro) verhoogd.

Er volgt een actiever handhavingsbeleid in het algemeen en meer bijzonder op een aantal regels, zoals in deze notitie genoemd.

Bij overtredingen van de reglementen vinden schriftelijke waarschuwingen plaats. Bij herhaling van de overtreding wordt men bij het bestuur ter verantwoording geroepen.

 

* * *

 

Gebouw 1

gebouw1

Gebouw 2

gebouw2

Gebouw 3

gebouw3